IKT-Norge har engasjert seg sterkt for å sikre gode skatteregler for programvarebransjen. – Skattevilkår som er forutsigbare og konkurransedyktige med vilkår for andre næringer og i andre land er helt avgjørende for fremtiden til norsk programvarebransje, sier Liv Freihow, prosjektdirektør i IKT-Norge.

Forrige uke leverte IKT-Norge en utredning om skattemessig behandling av kostnader knyttet til FoU i programvarebedrifter til Finansdepartementet. Utredningen er skrevet av Ernst & Young på oppdrag fra IKT-Norge, i samråd med Finansdepartementet.

Bakgrunnen for rapporten er en intens jakt på programvarebedrifter fra Skatt øst, som samlet har krevd bransjen for flere hundre millioner kroner i tilleggsskatt, blant annet ved å avslå muligheten til fradragsføring og til avskrivning av aktiverte FoU kostnader.

Statssekretær Roger Skjerva i Finansdepartementet opplyste i et møte med IKT-Norge i desember 2010 at alle krav mot programvarebedrifter fra Skatt øst var stilt i bero i påvente av en grundig gjennomgang av regelverket.

– Den helt urimelige tolkningen fra Skatt øst tyder på at regelverket for skattemessig behandling av FoU ikke er klart nok definert når det gjelder programvare og andre kunnskapsbedrifter. Vi er svært glade for at Finansdepartementet er enig i denne vurderingen og ønsker et regelverk som sikrer programvarebransjen like gode og stabile skattevilkår vilkår som andre, sier Freihow.

Send en epost til lf@ikt-norge.no hvis du ønsker å få tilsendt utredningen.