Regjeringen vil høsten 2015 legge frem en handlingsplan for oppfølgingen av HelseOmsorg21. Som en del av oppfølgingen av HelseOmsorg21, oppnevner Helse- og omsorgsdepartementet et råd som skal bidra til en samkjørt og helhetlig oppfølging av HelseOmsorg21-strategien. Til dette rådet har IKT-Norges Fredrik Syversen, direktør for næringsutvikling blitt oppnevnt.

Fredrik Syversen–Det blir spennende og representere den næringen som nå lager verktøyene som bidrar til enorme positive endringer i helsevesenet. Vi har i mange år jobbet aktivt med sektoren, med myndighetene og politikerne for å forståelse for viktigheten av IKT og jeg ser denne utnevnelsen som ennå en bekreftelse på at vi er på rett vei, sier Fredrik Syversen.

HelseOmsorg21-rådet skal bidra til å sikre dialog og etablere møteplasser for de ulike aktørene og å bidra til å etablere prosesser som ivaretar innspill og erfaringer fra relevante aktører. Det skal blant annet gi innspill til en årlig rapport om status for oppfølging av HelseOmsorg21. Rådet erstatter Topplederforum for HelseOmsorg21. Etableringen av et mindre, mer operativt råd er foreslått i HelseOmsorg21-strategien.

Mer informasjon finner dere her.