I ettermiddag har IKT-Norge vært på høringsmøte på Stortinget og lagt frem for Finanskomiteen synspunkter og konkrete endringsforslag til Statsbudsjettet 2015. Tre hovedtemaer ble vektlagt denne gangen: El-avgiften, offentlig sektor og bredbåndsutbygging.

Se videoopptak av IKT-Norges fremlegg her

Tilpasning av el-avgiften

Dagens avgiftsstruktur tar utgangspunkt i den tradisjonelle industriens behov. Så lenge vi har differensierte el-avgiftssatser bør satsen moderniseres slik at den blir næringsnøytral basert på energiuttak og ikke på hva som produseres. IKT-Norge mener at vi ved å legge oss på samme energiregime som våre naboland, så kan Norge skape grønn vekst, kutte CO2-utslipp ved å bli et grønt batteri for Europa og skape nye kompetansearbeidsplasser i distriktene der kraften produseres og datasentrene skal plasseres.

Forslag:

– El-avgiften settes til redusert sats (0,45 øre/kWh) for datasentre som har større årlig uttak enn 5 MW.

Sjeføkonom i IKT-Norge Roger Schjerva uttalte følgende:

«De store gigantene vurderer lokalisering av sine datasentre nå. El-avgiften er en klar konkurranseulempe for Norge i forhold til våre naboland. Finanskomiteen kan redusere el-avgiften i budsjettet, og dere bør gjøre det nå!»

 

Effektivisering av offentlig sektor

Teknologi generelt og digitalisering spesielt er nøkkelen til å klare å effektivisere offentlig sektor sterkt nok til å lette framtidas finansieringsbyrde og dempe det økte behovet for flere ansatte knyttet til eldrebølgen. Vi har

To forslag:

– Et velferdsteknologifond på 500 mill. kr. som kan medfinansiere investeringer i velferdsteknologi i kommunene, gjerne etter mønster av slik ordning i Danmark.

– Doble effekten av avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen ved at midlene fra driftskuttet (1,4 mrd. i 2015) øremerkes til investeringer i bedre offentlig digital samhandling: Gjør tilgang til nasjonale felleskomponenter (Enhetsregisteret, Folkeregisteret, Matrikkelen, Altinn og ID-porten) gratis og enkelt tilgjengelig for kommuner og statlige etater.

Schjerva bemerket:

«Effektivisering av offentlig sektor er kjempeviktig. Da er digitalisering og velferdsteknologi helt avgjørende. Vi foreslår et teknologifond og at midlene fra Regjeringas effektiviseringsreform øremerkes investeringer i bedre digital samhandling i hele offentlig sektor.»

Forsterket bredbåndsutbygging

Rimelig og effektiv tilgang på tilstrekkelig bredbåndskapasitet over hele landet er grunnleggende for videre verdiskapning og produktivitet for næringsliv og offentlig sektor.

To forslag:

– Forsterk budsjettets opplysning om at samferdselsministeren vil sette i gang et arbeid for å fjerne hindre for utbygging.

– Reverser kuttet på 110 millioner til statlig støtte til bredbåndsutbygging. Det aller meste av bredbåndsutbyggingen i Norge er markedsfinansiert. Det er bra! Denne tilskuddsordningen er et lite, men viktig unntak som sikrer bredbåndsutbygging til utkanter det ikke er bedriftsøkonomisk forsvarlig å bygge ut til.

 

Schjerva sa dette til komiteen:

«Videre bredbåndsutbygging er avgjørende for verdiskapning og produktivitet framover. Da må dere gjøre om graveforskriften fra løse retningslinjer til bindende bestemmelser for kommunene når det gjelder hvor dypt bredbåndene skal ligge. For å sikre at bredbånd når helt ut til de som bor slik til at det aldri kan bli bedriftsøkonomisk forsvarlig å bygge ut der, må dere reversere kuttet på 110 millioner på statlig bredbåndsutbygging.»