IKT-Norge har deltatt på den åpne høringen Stortingets næringskomité har holdt om neste års statsbudsjett og la der fram sitt syn og endringsforslag.

IKT-Norge oppfatter at næringsbudsjettet for 2015 har et klart potensiale til å styrke og forenkle enkelte vilkår for næringslivet, men at det har tydelige svakheter med tanke på å legge til rette for høyest mulig verdiskaping i Norge.

Liv Freihow, direktør næringspolitikk uttaler:
«–IKT-Norge har kalt budsjettet nostalgisk – fordi det fokuserer mer på hva vi HAR produsert og levd av i Norge enn hva vi SKAL produsere og leve av i årene fremover»

Det er oppsiktsvekkende at regjeringen leverer et budsjett uten en politikk for IT-sektoren.

IKT-Norge savner konkret et fokus på IKT som en av Norges viktigste næringer, og ikke bare som et verktøy for digitalisering og økt produktivitet i andre sektorer.

Se videoopptak av IKT-Norges fremlegg her

IKT-Norges kommentarer til næringskomiteen om Prop. 1S

Manglende fokus på nye næringer

IKT-Norge oppfatter at budsjettet for 2015 har et klart potensiale til å styrke og forenkle enkelte vilkår for næringslivet, men at det har tydelige svakheter med tanke på å legge til rette for høyest mulig verdiskaping i Norge. Regjeringen har med dette budsjettet valgt en offensiv satsing på noen få næringer med lang historisk tradisjon i Norge, men som er avhengige av store offentlige overføringer for å være lønnsomme. Den tunge satsingen på disse næringene koster samfunnet svært mye, og kanaliserer kapital og arbeidskraft bort fra andre, mer lønnsomme næringer. Vi savner konkret et fokus på IKT som en av Norges viktigste næringer, og ikke bare som et verktøy for digitalisering og økt produktivitet i andre sektorer. Uten en god næringspolitikk for IT sektoren, slik andre land legger opp til, begrenser vi næringens konkurransekraft og evne til å utvikle morgendagens digitale samfunn.

Budsjettet bedrer de generelle rammebetingelsene til næringslivet gjennom forenkling av regelverket for anskaffelser og gjennom en frisk satsing innovasjon, kommersialisering og nyetableringer. Det er IKT-Norge svært glade for.

Innovasjon og forskning

IKT-næringen topper listen over fastlandbaserte næringer som bidrar med mest verdiskaping i Norge. En offensiv FoU-politikk og en effektiv FoU-innsats i de næringene som gir stor avkastning er avgjørende for å lykkes som nasjon. Samtidig er det ifølge SSB ingen sektor i næringslivet som har brukt mer penger på forskning og utvikling enn IKT-sektoren, hele 6,2 milliarder kroner i 2012. I tillegg går nesten halvparten av det øvrige næringslivets FoU-innsats til IKT-relaterte prosjekter. Den store utfordringen i Norge er å omgjøre forskningsresultater til praktisk innovasjon og eksportvare.

IKT-Norge er glade for regjeringens forslag om å heve beløpsgrensen for fradrag til Skattefunn for egenutført FoU fra 8 millioner til 15 millioner, og at beløpsgrensen for innkjøpt FoU heves fra 22 til 33 millioner kroner.

IKT-Norge etterlyser en mer offensiv forskningsinnsats på hvordan teknologi kan bidra til å håndtere store samfunnsutfordringer slik som eldrebølgen, klimaendringene og internasjonal konkurranse. Det må være en tydeligere sammenheng mellom innovasjon og forskning, og dette må gjenspeiles i bevilgninger fra virkemiddelapparatet. IKT-Norge forutsetter at en større andel FoU-midler via Forskningsrådet går til FoU i bedrifter og at ordninger for at små bedrifter kan delta i EU-prosjekter. Videre foreslår IKT-Norge et entreprenørskapsstipend for masterstudenter.

IKT-Norges forslag til endringer i proposisjonen:

  1. Fjerne tilskudd til sysselsetting av sjøfolk, Kap. 909, post 73.
    Nettolønnsordningen er en svært kostbar utgift for norske skattebetalere, og binder opp midler som kunne vært distribuert til andre, næringsnøytale tiltak. Ordningen medfører en direkte ulempe for andre deler av næringslivet – den øker lønnsevnen, og dermed konkurransekraften til den maritime næringen, og svekker samtidig andre næringers evne til å tiltrekke seg tilsvarende arbeidskraft. Gjennom lavere utgifter til lønn til sjøfolk, får den maritime næring samtidig bedre evne til å tilby høyere lønn til andre arbeidsgrupper, slik som ingeniører, selgere, økonomer mm. Dette er arbeidskraft det er generell kamp om i det norske arbeidslivet, og nettolønnsordningen medfører dermed en konkurransemessig ulempe for andre næringer til å tiltrekke seg denne gruppen.
  2. Ytterligere økning av etablerertilskudd, Kap. 2421, post 50 IKT-Norge er glade for regjeringens satsing på innovasjon og nyetableringer, og økningen på 110 millioner kroner i etablerertilskudd er gledelig, men ikke tilstrekkelig. Satsingen bør dobles.
  3. IKT-Norge mener Stortinget må se på styringsform for Altinn og koble dette inn mot øvrig digitaliseringsarbeid. Altinn må samtidig sikre hele offentlig sektor, kommunalt og statlig nivå, like tilgangsmuligheter til denne viktige felles løsningen.