– Ledere må være tydelige og skape en kultur der det er lav terskel for å si fra. Trakassering og overgrep er helt uakseptabelt, og de som varsler skal være trygge på at lederen tar det på alvor, sier adm.dir. i IKT-Norge, Heidi Austlid.

MeToo-kampanjen startet i USA i oktober 2017. Den har fått bred oppslutning og ført til omfattende debatt om uønsket seksuell atferd i arbeidssituasjoner i flere land. I helgen tok enkeltpersoner i den norske IT-bransjen initiativ til et opprop blant norske IT-ledere, kalt #SystemDown. IKT-Norge, den digitale næringens interesseorganisasjon, støtter oppropet.

– Vi støtter de IT-topplederne som til nå har signert oppropet for å synliggjøre selskapers forpliktelse og arbeid mot trakassering og vold. Nå ønsker vi at flere IT-ledere skal gjøre det samme, sier Austlid.

Austlid presiserer at IKT-Norge over mange år har arbeidet med å gi bransjen råd, også i HMS-spørsmål og at all informasjonsdeling må skje innenfor lovens grenser for personvern.

– Det er viktig for oss å vise at IT-bransjen har nulltoleranse for seksuell trakassering og overgrep, slik det framgår av vår HMS-håndbok som gir råd både på forebygging og håndtering. Her oppfordres selskaper til nulltoleranse på alle former for uakseptabel adferd overfor kolleger, det være seg trakassering, mobbing, vold, uønsket seksuell oppmerksomhet, sosial utstøting, diskriminering etc.

– Mange av våre virksomheter har gode rutiner for å avdekke og forhindre uakseptabel adferd. I HMS-håndboken understrekes at det er det sosiale arbeidsmiljøet og samspillet mellom oss som kolleger som skal være i fokus. Det kan man få blant annet ved å gjennomføre arbeidsmiljøundersøkelser, medarbeidersamtaler, vernerunder og ved å etterfølge varslingsrutiner, sier Austlid.

Heidi Austlid understreker at IKT-Norge kontinuerlig arbeider for å øke kvinneandelen på alle områder i bransjen.

– Bedre kjønnsbalanse er trolig det viktigste tiltaket for å sikre en en kultur som ivaretar alle, avslutter hun.

Initiativtakerne er enkeltpersoner i IT-bransjens største interesseorganisasjoner, Hilde Widerøe Wibe (Abelia), Heidi Austlid (IKT-Norge), tidligere toppleder i Hewlett-Packard Norge og nå administrerende direktør i Innovasjon Norge, Anita Krohn Traaseth, grunnlegger av teknologinettverket TENK, Isabelle Ringnes, og Mailen Greve fra Norges største nettverk for kvinner i IT-bransjen, ODA-nettverk.