Saken ble først publisert på digi.no 13. august 2015

IKT‐Norges forventninger til de som skal styre kommunene etter valget i 2015

– Kommuner kan bli gode på IKT og digitale løsninger. Kommunepolitikere kan gjøre mye for å få kommunen sin til å lykkes med det. De kan gi innbyggere og næringsliv gode digitale tjenester som gjør hverdagen enklere  for brukerne og samtidig reduserer administrative kostnader for kommunen, sier Roger Schjerva, sjeføkonom IKT-Norge.

– Hvis politikerne følger våres råd så gjør de kommunen attraktiv for investeringer, mennesker og ideer som vil skape nye produkter og tjenester basert på IKT. Og innbyggerne får en enklere og smidigere hverdag. En win-win situasjon, mener Schjerva.

– Vi har nå sett at Arbeiderpartiet har tatt til seg IKT-Norges forslag om programmering i skolen og ønsker å satse 4 millioner kroner på å tilby kodekurser for alle 4 fjerdeklassinger som et ledd i valgkampen. Det er et godt tiltak og vi ser nå begynnelsen på at partiene tar til seg hvor viktig IT og digitalisering er for samfunnet, avslutter Roger Schjerva.

 

Her er IKT‐Norges fem hovedpunkter til lokalpolitikerne for at de skal kunne gjøre norske kommuner framtidsretta og effektive:

1. Bidra til førsteklasses digital infrastruktur

En solid digital infrastrukturer med tilstrekkelig kapasitet er nødvendig for verdiskapning, fornying av offentlig sektor og tilgang til nye samfunnskritiske tjenester. Hvor raskt og tett ny høykapasitetsinfrastruktur blir bygd ut avhenger av kostnader. Kommunepolitikerene kan redusere kostnadene ved:

‐ Unngå fordyrende løsninger for graving – bruk den kommunale handlefriheten til å velge beste standard blant annet for gravedybde

‐ Unngå fordyrende krav til mobilmaster – ikke gi etter for ubegrunnet frykt for stråling eller estitikk.

‐ Systematisk arbeid for å fjerne hindre for å kunne bygge ut full dekning i kommunen.

2. Gi innbyggere og næringsliv heldigitaliserte tjenester

Ved å gi innbyggere og næringsliv selvbetjeningsløsninger vil både tilgjengelighet og brukervennlighet økes, samtidig som kommunen kan automatisere tjenester som kan frigjøre ansatte til å utføre annet viktig arbeid.

I løpet av de neste fire år bør all kommunikasjon mellom kommunen og innbyggerne innen barnehage- skole-, helse – og omsorgstjenester være heldigitalisert.

I tillegg bør kommunepolitikerne:

‐ Still krav om brukervennlighet og reduserte administrative kostnader ved gjennomføring av digitale investeringsprosjekter.

‐ Søk etter nye smarte løsninger, eksempelvis pushtjenester som automatisk tilbyr innbyggerne tjenester som passer til den livsfasen de er i.

‐ Still krav til at fastleger som ønsker avtale med kommunen må tilby sine pasienter digitale løsninger.

3. Bidra til at næringslivet får utvikle seg og legg særlig til rette for omstillinger og oppstartsbedrifter

IKT-bedrifter har jevnt over høyere verdiskapning enn gjennomsnittsbedriftene og kan gi mye tilbake til lokalsamfunnene. Kommunepolitikerne kan bidra til utvikling av tech-næringslivet ved å:

‐ Sørge for at tilstrekkelig med tomter reguleres raskt og smidig til næringsformål.

‐ Stille opp for og samarbeide med tech-næringslivet i kommunen.

‐ Sikre et velferds‐ og kulturtilbud i kommunen som virker attraktivt for kompetent arbeidskraft.

‐ Sørge for at kommunens regelverk for anskaffelser fremmer innovasjon og  næringsutvikling.

4. Gi innbyggerne digital kompetanse

Alle trenger digital kompetanse for å fungere i framtidas samfunn. Teknologi gjør både kunnskap mer tilgjengelig, og den endrer, utfordrer og forbedrer måtene vi lærer på. Digitale læremidler er mer motiverende og gjør det mulig å tilpasse opplæring til hver enkelt elev slik at alle elever lykkes i større grad med sitt faglige pensum. Dessverre er mange lærere digitalt utrygge noe som gjør at digitale læremidler i liten grad brukes. Kommunepolitikerne bør:

‐ Sikre at skolene i kommunen tar i bruk det beste av digitale læremidler.

‐ Innføre koding som valgfag i ungdomsskolene.

‐ Gi lærere og skoleledere permisjon til etterutdanning i digital kompetanse

‐ Øk den digitale kompetansen hos eldre og innvandrere i kommunen blant annet  gjennom samarbeid med frivillige organisasjoner.

5. Lag en kommunal strategi for digitalisering

Kommunene kan drive både mer effektivt ved å automatisere tjenester til innbyggere og næringsliv, samtidig som det vil gi bedre service. Ved at bedrifter og innbyggere kan betjene seg selv vil kommuneøkonomien bli romsligere og ressurser frigis til å utføre andre velferdsoppgaver. Med stram kommuneøkonomi vil digitalt samarbeid på tvers av eksisterende og nye kommunegrenser åpne nye muligheter. Derfor bør kommunene digitalisere både systemer og tjenester. Mulighetene er mange. IKT-Norge utfordrer kommunepolitikerne til å:

‐ Sett punktene over inn i en lokal strategi som passer for din kommune.

‐ Sørg for at kommunen så langt det er mulig kobler seg opp mot nasjonale digitale  plattformer og bruker åpne løsninger som kan samhandle og utveksle data.