IKT-Norges standardavtaler er noen av Norges mest brukte kontrakter for IKT-leveranser, og bidrar til enklere forhandlinger og et redusert antall konflikter.

Nylig har det kommet opp en uheldig tvist mellom to selskap hvor ett av punktene er bruk av IKT-Norges standardavtaler. Digi.no har omtalt saken. – Vi håper denne uheldige saken får det beste mulige utfall for begge parter, sier vår direktør for forretningsutvikling, Per Øivind Skard.

Med dette som bakteppe ønsker vi å presisere hvordan våre avtaler er utviklet og skal virke.

Ansvarlig IKT-næring

IKT-Norge jobber for en transparent og ansvarlig IKT-næring. Teknologi kommer, som alle vet, inn i samtlige sektorer og behovet for å fornye og effektivisere IT-infrastrukturen er stort. I den forbindelse inngås stadig avtaler mellom kunder og leverandører.

IKT-Norge har gjennom en rekke år utviklet et sett med standardavtaler som skal forenkle avtaleinngåelsen mellom kunder og leverandører. Avtalene er spesielt rettet inn for selskaper innen SMB-segmentet og dekker alt fra innleie og outsourcing av arbeidskraft til SAAS-tjenester.

Målsetningen våre med avtaler er at de skal være:

  • Forståelige for kundene/bestiller og leverandør
  • Kunne brukes uten å ha spisskompetanse på kontraktsrett eller å måtte bruke større summer på ekstern juridisk kompetanse.
  • Godt balansert forhold mellom kunde og leverandør
  • Sikre best mulig sluttleveranse til kundene

– Vi mener at alle parter er tjent med gode avtaleforhold på kort og lang sikt. Våre avtaler skal altså være et godt og balansert verktøy for både kunde og leverandør, fremholder Skard.

Det settes strenge krav til leverandørene for endringer av standardvilkårene. De som kjøper våre standardavtaler forplikter seg til ikke å foreta endringer i avtaleteksten. Gjør man det begår man et lisensbrudd. Avvik fra våre avtaler skal føres i en egen endringskatalog slik at det helt klart og tydelig kommer frem om kunde og leverandør avviker fra våre normale vilkår.

Fornyede avtaler er i rute

Vi er nå i avslutningsfasen med å fornye samtlige av våre avtaler. – I arbeidet med å fornye våre avtaler har vi lagt vekt på å ytterligere forbedre språket og redusere kompleksiteten i avtalene slik at misforståelser mellom kunde og leverandør unngås i størst mulig grad. I tillegg utvikles det gode veiledere til avtalene der blant annet juridiske begreper forklares, avslutter Skard.

Har du spørsmål vedrørende våre standardavtaler – ta kontakt!