– IKT-Norge støtter myndighetens arbeid mot mulige miljøgifter i forbrukerprodukter, men vi frykter konsekvensene for Norge dersom det innføres ensidige forbud mot enkelte stoff som er tillatt i resten av EU/EØS-området. Vi risikerer at norske forbrukere og norsk næringsliv ikke får tilgang på ny teknologi og nye produkter, noe som vil kunne true vår konkurransesituasjon, uttaler Hallstein Bjercke i IKT-Norge. Det norske markedet er veldig lite, og dersom noen i det hele tatt vil velge å spesialtilpasser produkter for det norske markedet er jeg redd for at prisene vil hoppe i været.

IKT-Norge ber norske myndigheter raskt vurdere følgende forhold:

  • Norge må implementere det vedtatte unntaket fra RoHS-direktivet gjennom EØS-avtalen umiddelbart
  • EUs risikovurderinger for kjemiske stoffer respekteres av norske myndigheter og at et særnorsk regime for Deka-BDE vil være i strid med EØS-avtalen

1. Sakens bakgrunn

  • Deka-BDE er et brannhemmende stoff som brukes i elektrisk og elektronisk utstyr, byggematerialer og tekstiler for å beskytte liv, helse og materielle verdier ved brann. Denne type brannhemmende stoff er i dag pålagt i alle elektriske produkter.
    • Statens Forurensingstilsyn (SFT) foreslo våren 2005 å innføre et særnorsk forbud mot bruk av Deka-BDE med virkning fra 1. juli 2006
    • SFTs forslag ble fremmet på tross av at stoffet er tillatt brukt i Europa forøvrig, og at ti års forskning i regi av EU ikke har påvist risiko for helse og miljø. Konklusjonen fra EUs risikovurdering av Deka-BDE er at det ikke er vitenskaplig grunnlag for nye reguleringer av stoffet. Et forbud mot de svært grundig testede Deka-BDE kan tvert imot føre til at det tas i bruk mindre testede alternativer som er reelt skadelige for helse og miljø.
    • Som en følge av konklusjonene fra EUs risikovurdering, vedtok EU-kommisjonen i oktober 2005 å unnta Deka-BDE fra RoHS-direktivet som regulerer bruken av farlige kjemikalier i elektriske og elektroniske produkter. Det betyr at Deka-BDE vil tillates fortsatt brukt i slike produkter i alle EU-land.