Avklaringen kom i statsbudsjettet der vederlaget er budsjettert i direkte overføring fra staten, altså ikke via avgift. Selve Odelstingsproposisjonen er ventet i november fra Kulturdepartementet. – Det er tydelig at departementet har lyttet til våre argumenter at en avgift nå er å gå baklengs inn i fremtiden rent teknologisk, sier Syversen, og lister opp IKT-Norges argumenter mot å avgiftsbelegge IKT-produkter:

1. Innføring av en teknologiavgift vil virke konkurranseridende. I løpet av kort tid vil man oppleve at alt fra kjøleskap til biler inneholder lagringsenheter. Hvilke produkter som vil være gjenstand for avgift vil måtte være vilkårlig, tatt i betraktning utvikling på dette feltet. 

2. Innføring av en teknologiavgift vil dempe fremveksten av digitale produkter og tjenester i Norge.

3. Innføring av en teknologiavgift vil ytterligere være med på å befeste de digitale skillelinjer mellom ”de som har”, og ”de som ikke har”.

4. Erfaringen fra EU tilsier at innføring av en teknologiavgift ikke har vært ensidig vellykket. Erkki Liikkanen er en av de som peker på at avgifter kun er midlertidige løsninger i påvente av at tekniske løsninger er på plass. 
Slike løsninger er nå på plass og blir mer og mer brukt av både musikk- og filmindustrien. En innføring av avgift vil virke demotiverende og gir liten grunn til opphavpersoner å ta vare på sitt eget digitale innhold på en forsvarlig måte.

5. En avgift vil nødvendigvis i stor grad ramme forbrukerne som ikke benytter lagringsmedia til privat kopiering. Tall fra importørene på f.eks. CD-Rom anslår at godt over halvparten av disse går til forretningsmessig bruk, eller kopiering der opphavsmenn ikke er involvert.

6. Ved å ulovliggjøre nedlasting fra kilder som har forbrutt seg mot opphavsretten fjerner man 2/3 av grunnlaget for å kreve inn en avgift.
 
7. Administrasjonen av en slik avgift vil erfaringsvis spise opp store deler av inntektene. Dette er en lite effektiv form for kompensasjon. Ved å legge en avgift på lagringsmedia åpner man opp for et enda større skjemavelde og dermed unødvendig ressurstapping av næringslivet. Dette er i strid med regjeringens mål om ”Et enklere Norge”.

8. Privat kopiering er ikke ulovlig, en kompensasjon for lovlig kopiering må derfor ikke innebære en kompensasjon også for ulovlig kopiert materiale.

For ytterligere informasjon: Fredrik Syversen, IKT-Norge: 92032470