IT-bransjen har for første gang i historien samlet seg om felles krav til statsbudsjettet for 2017. Hele verdikjeden bestående av arbeidstakerorganisasjonene NITO og Tekna, arbeidsgiverorganisasjonen Abelia samt IT-bransjens interesseorganisasjon IKT-Norge, fremmer tre krav som må på plass for å styrke nasjonens IKT-kompetanse for fremtiden.

– Regjeringen svikter ungene og fremtiden om de ikke nå trapper opp undervisning i koding i grunnskolen, bygger ut 1000 flere IT-studieplasser og legger opp en strategi for hvordan heve den digitale kompetansen til alle yrkesgrupper, sier Heidi Austlid, administrerende direktør i IKT-Norge.

Kravene er:

  1. Koding/programmering må bli obligatorisk i skolen, og innføres fortløpende fra førsteklasse
  2. For å øke antallet IKT-utdannede krever vi:
    – flere studieplasser innen IKT (1000)
    – finansieringskategoriene for teknologi og IKT-fagene løftes (fra dagens E til D med mål om ytterligere løft på sikt)
  3. For å forberede oss på det framtidige kompetansebehovet krever vi at Stortinget ber Regjeringen lage en kartlegging av arbeidskraftbehov og en strategi for å heve kompetansen blant arbeidstakerne og i utdanningssystemet til det nivået som trengs i det digitale samfunnet.

Krever nasjonalt løft for å heve IT-kompetansen i Norge

Sammen med arbeidstakerorganisasjonene NITO og Tekna og arbeidsgiverorganisasjonen Abelia krever IKT-Norge et nasjonalt løft for å heve IT-kompetansen i Norge. Utgangspunktet er bra, men internasjonale rangeringer viser at vi sakker akterut.

– Å investere i digitale ferdigheter hos barn, studenter, arbeidstakere og toppledere er både avgjørende for den enkelte og for vår evne til omstilling, næringsutvikling og til å møte store samfunnsutfordringer innen f.eks. helse og klima, sier Håkon Haugli administrerende direktør i Abelia.

Et løft i finansieringskategoriene for teknologi og IKT-fagene

For å øke antallet IKT-utdannede krever vi også at finansieringskategoriene for teknologi og IKT-fagene løftes (fra dagens E til D med mål om ytterligere løft på sikt).

– Det har lenge vært velkjent at Norge har stort behov for folk med IKT bakgrunn. Å satse helhjertet på rekruttering fra grunnskole til høyere utdanning, er noe av det viktigste grepet regjeringen kan gjøre. Disse tiltakene vil gi både kortisiktig og langsiktig gevinst for å øke rekrutteringen, sier president i NITO Trond Markussen.

Teknologi i grunnskolen

Organisasjonene viser til at en ekspertgruppe anbefaler å opprette et nytt teknologifag i grunnskolen der elevene får opplæring i programmering. Fra i høst fikk ungdomsskoleelever på 146 skoler tilbud om koding som valgfag. Men det er langt fra nok, mener organisasjonene.

– Vi trenger en helhetlig satsing som strekker seg fra tidlig i skolen til kompetansepåbygging i arbeidslivet, sier direktør for samfunnspolitikk Terje Sletnes i Tekna.