Standardiseringsrådet har lagt fram første versjon av referansekatalog for bruk av obligatoriske og anbefalte standarder for offentlig sektor. Regjeringen har sendt referansekatalogen på høring med frist til 20. august. I all hovedsak foreslås bruk av ODF og PDF som obligatoriske standarder, og OOXML på venteliste inntil vurdering i ISO (020907).

Hele høringen finner du her: http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/dok/Horinger/Horingsdokumenter/2007/Horing—ODF.html?id=466498

IKT-Norge er blant høringspartene, og vi inviterer derfor til et åpent medlemsmøte i IKT-Norge om referansekatalogen, 26. juni kl 12-14. Har du ikke anledning til å delta da, setter vi likevel pris på dine innspill til høringen vår.

Påmelding til heidi@ikt-norge.no innen 22. juni. Eventuelle spørsmål og innspill kan også sendes Heidi.