IKT-Norge deltok i dag i Speed-daten om Norges digitale fremtid som kommunal- og moderniseringssminister Jan Tore Sanner har invitert 13 aktører fra næringslivet til. Per Morten Hoff og Roger Schjerva deltok i del 2 der man diskuterte «Hva bør være de tre viktigste prioriteringene i regjeringens nye IKT-politikk – Digitale Agenda?»

Statsråd Sanner fortalte at Regjeringen vil lage en ny stortingsmelding, en ny Digital Agenda for Norge.

IKT-Norge tar dette som et uttrykk for at Regjeringen vil løfte opp næringen som en problemløser både for konkurranseevne og produktivitet og for forenkling og effektivisering. Derfor er vi positive til dette og vil bidra aktivt med innspill, sier Per Morten Hoff, generalsekretær IKT-Norge.

I Sanners rundebordskonferanse la IKT- Norge fram et dokument «Mer IKT gir mer produktivitet» med ti konkrete forslag som kan gjennomføres raskt.

Vi mener det er riktig og viktig at Sanner kobler digitalisering opp mot Regjeringens arbeid med å øke produktiviteten, sier Roger Schjerva, sjeføkonom IKT-Norge.

 

IKT-Norges 10-punktsliste over tiltak som bør startes opp i 2015 og 2016

  1. Fjerne fordyrende og forsinkende barrierer for bredbåndsutbygging. Dette haster nå med å få på lass et nasjonalt graveregime. Regjeringen må si nei til ulike forslag om særskatt på bredbånd.
  2. Offentlig skytjeneste. Offentlig sektor drifter i dag over 600 ulike små og store datasenter. Dette hindrer samhandling, det er svært lite økonomisk og miljøene blir så små at også sikkerhet og kompetanse settes på en prøve.
  3. Fullfør det digitale førstevalget slik at arbeidsprosessene i forvaltningen tilpasses det digitale førstevalget (se en rekke forslag utredet av arbeidsgruppe i Regjeringen) Videre må betalingsmodeller for offentlige tjenester endres for å fremme digitalisering. F.eks. fastleger får kun betalt ved fysisk oppmøte.
  4. Gi alle kommuner og etater sikker og fri tilgang på felles digital plattform, samt styre dem sterkere for å sikre digital samhandling på tvers og overfor innbyggerne.
  5. Fremskynde satsing på velferdsteknologi i eldreomsorgen og helsetjenesten. Vi foreslår at det settes av et større beløp på statsbudsjettet til en finansieringsordning som kan dekke 50 pst. av kostnadene til kommuner som ønsker å investere i ny velferdsteknologi (grunnutdanning, helse og omsorg), for eksempel etter mønster av det danske velferdsteknologifondet.
  6. Innføre obligatorisk krav til å ta i bruk elektronisk faktura for hele næringslivet når en har vunnet noen erfaringer med obligatorisk bruk i offentlig sektor.
  7. Kjøpe inn tilstrekkelig IKT-utstyr til offentlig sektor. For eksempel bør alle politibiler være på nett slik at tjenestemennene ikke trenger å dra til kontoret hver gang de skal sjekke offentlige registre eller skrive en rapport.
  8. En revisjon av regelverket for offentlige anskaffelser som fremmer innovasjon blant annet ved å erstatte detaljerte kravspesifikasjoner til fordel for behovsbeskrivelser og økt bruk av dialog og forhandlinger. I tillegg må standardavtalene være mer balanserte når det gjelder deling av ansvar og risiko.
  9. En økonomisk politikk som stimulerer investeringer i digital infrastruktur og arbeidsbesparende teknologi. Sett selskapsskatten ned til nordisk nivå slik at flere investeringsprosjekter i næringslivet blir lønnsomme etter skatt.
  10. Tilgjengeliggjør data fra alle offentlige kilder. Tilgang til og gjenbruk av data forenkler saksbehandling og prosesser i det offentlige, og gjør det mulig for andre å utvikle tjenester til nytte for innbyggere, næringsliv og offentlig sektor.

Se også IKT-Norges helhetlige innspill til Produktivitetskommisjonen:

http://produktivitetskommisjonen.no/files/2015/01/ikt_norge1.pdf

 Se video av hele speed-daten