Dette vil kunne bety en skatteskjerpelse på omlag 6000 kroner for alle som er avhengig av å være tilgjengelig på mobil utenfor normalarbeidstiden eller for alle som er avhengig av å enkelte dager arbeide hjemmefra via bredbånd. Særlig rammer den nye regelen ansatte i såkalte ”trådløse bedrifter.”

Jeg finner denne skatten  urimelig og urettferdig. Jeg er tilhenger av at arbeidsgiverbetalte goder skal skattelegges, og jeg tar ikke denne kampen først og fremst fordi medlemmene i IKT-Norge har så mye å tjene på det. Mobilitet har faktisk kommet for å bli. Kampen mot mobilskatten er tvert i mot en kamp for det moderne og fremtidsrettede arbeidsliv. Det er en kamp for at framtidens arbeidstagere skal få benytte best mulig teknologi, som gjør arbeidshverdagen enklere og mer effektiv.

Mobiltelefon, PC og bredbånd er for mange arbeidstagere i dagens Norge et helt naturlig arbeidsredskap. I framtiden vil flere og flere bli helt avhengige av disse teknologiene for å få utført sitt arbeid. Hjemmehjelpen, håndverkeren, politimannen, journalisten og til og med politikeren er allerede i dag helt avhengige av en mobiltelefon for å gjøre jobben sin. Mange av disse er også avhengige av å være tilgjengelige døgnet rundt. For mange arbeidstagere i dag er mobiltelefonen et like viktig arbeidsredskap som hammeren for en snekker.

Vi trenger myndigheter som tilrettelegger for den teknologiske utviklingen – ikke bremser den. På Jylland i Danmark er hjemmehjelpene utstyrt med en ”smartphone” som gjør at de kan jobbe mye mer effektivt. I snitt kan hver hjemmehjelp gjennomføre fem ekstra besøk per dag fordi de jobber mobilt. Rekrutteringen til yrket har også steget betraktelig etter at man innførte ny teknologi. Selvfølgelig kan hjemmehjelpene ringe fra mobilen uten at de trenger å betale fordelsbeskatning. Nettopp fordi amtene i Jylland og de pleietrengende tjener stort på at man har fått et mer effektivt system for hjemmepleie. En hver arbeidsgiver er jo restriktiv med privat bruk av ansattes mobiltelefoner rett og slett fordi det er bedriftens penger det er snakk om. En ansvarsbevisst bedriftsleder vil reagere om ansatte ringer for større beløp privat. Mange bedrifter har innført klare regler for dette og de ansatte må betale private samtaler selv. Det er derfor mer en tvilsomt om  arbeidsgiverbetalt mobiltelefon faktisk er en reell fordel. 

Mobiltelefonen er ikke en fordel, men et naturlig arbeidsredskap. Mener virkelig Regjeringen at det skal betraktes som en skattemessig fordel å bli oppringt kl 23 en lørdag kveld?  Vi har allerede opplevd at beredskapen er blitt svekket pga mobilskatten. I Telemark hadde store snømengder gitt strømbrudd. E-verkets reparatører kunne imidlertid ikke nås på kveldstid fordi mobiel lå igjen på jobben. 12 timers ekstra strømstans var resultatet. Vi kommer til å oppleve store konsekvenser om personer nå velger å gjøre seg utilgjengelig for å unngå mobilskatten.

 I Norge har vi i løpet av få år mangel på arbeidskraft, vi er avhengig av å jobbe smartere for å løse de mange oppgavene som både offentlig og privat sektor står ovenfor. Myndighetene bør se paradokset i at man ønsker at arbeidslivet skal jobbe smartere mens man hindrer dette ved å stramme in rammebetingelsene for et smartere arbeidsliv. De aller fleste arbeidsplasser har i dag bruk av mobiltelefon som integrert del av arbeidsprosessene, både før og etter ”normal” arbeidstid.

Vi trenger myndigheter som tilrettelegger for fleksibilitet i arbeidslivet – ikke hindrer det. Finansdepartementet har uttalt at man kan slippe unna fordelsbeskatning dersom man legger igjen mobilen på jobben. Det høres jo tilforlatelig ut, men hva med de som ikke har en fast arbeidsplass? Hva med konsulenten, installatøren, håndverkeren osv. For mange arbeidsgivere vil det her også oppstå et etisk dilemma. Hvordan skal man forholde seg til medarbeidere som er på reise? De må jo betale skatt dersom de mottar en samtale fra arbeidsgiveren i utlandet. Vil det utløse skatteplikt dersom medarbeideren en dag glemmer å legge igjen mobilen når han eller hun går fra jobben? Skal i så fall arbeidsgiveren rapportere dette inn? Finansdepartementet er i ferd med å gjøre mobiltelefonen til et moderen stemplingsur. Det hører også med til historien at statskassen faktisk allerede får inn betydelige beløp i moms på mobilsamtaler, nå vil folk ringe  mindre, dermed går vel vinninga opp i spinnga.

Skattesystemet er samfunnets viktigste redskap for sosial utjevning. Systemet er avhengig av folks tillit for å kunne fungere, og vi er alle avhengige av et rettferdig godt fungerende skattesystem for å løse våre fellesoppgaver på en god måte. Jeg håper derfor at myndigheten vil revurdere innføringen av en urimelig skattlegging  på noe som ikke kan betraktes som en fordel. Mobilitet  er framtidens viktigste verktøy for å jobbe smartere og mer fleksibelt. Det må være lov å snu i denne saken.

Kronikken stod på trykk i VG 070306