Norge har i dag en av verdens største offentlige sektorer.  En offentlig sektor som vokser raskere enn i andre land. Fortsetter den ekspansive utviklingen vi har i dag vil 50% av alle arbeidsføre i Norge jobbe i offentlig sektor i 2020! Skal denne utviklingen bremses er nøkkelen å effektivisere arbeidsinnsatsen. Statsråd Morten Andreas Meyer har satt modernisering av offentlig sektor på dagsordenen. Initiativet er et av de viktigste, mest radikale og med flest iboende muligheter som er satt på den politiske agenda på svært lenge.

Det handler om langt mer enn å effektivisere offentlig sektor. Først og fremst handler det om å trygge vår velferd og det handler om å gi borgerne bedre og raskere offentlig service.  Det er derfor oppsiktsvekkende at Meyer fikk en kald skulder da han møtte LO på Kartellkonferansen på Gol for kort tid siden. Kartellnytt skrev følgende fra konferansen: – I tre timer, kun avbrutt av korte pauser, satt statsråden og tok i mot både grov kjeft og enkelte mindre pene karakteristikker fra tillitsvalgte i statsadministrasjonen, kommunesektoren, og alle de andre faggruppene som hadde sine representanter på Gol.   «Dette er ikke moderne, det er god gammeldags høyrepolitikk», uttalte  Tove Stangnes nestleder i Fagforbundet.
 Dessverre er jeg redd at Stangnes totalt har misforstått budskapet. Å bidra til å trygge velferden i landet burde være viktig for LO. LO’s holdning til modernisering av offentlig sektor står i sterk kontrast til hvordan LO i Danmark har reagert på tilsvarende utspill fra sin regjering. I Danmark har LO trykket modernisering og innovasjon i offentlig sektor til sitt bryst. De har gitt uttrykk for at det vil skape bedre og mer interessante jobber i offentlig sektor. Dersom vi er uten evne til forandring og omstilling, vil ikke landet vårt ha bærekraft til  å opprettholde dagens omfattende fellesskapsløsninger.
 Meyer har lagt opp til et tøft løp. Han har vært modig nok til både å tidsfeste og å prioritere. Digital signatur og et virtuelt servicekontor ”Min Side” er lovet innen sommeren 2005. Dette er viktige initiativ, men det er samtidig viktig å være klar over at den virkelige jobben ligger i  å effektivisere arbeidsprosessene. Og det er her kostnadene i første rekke vil komme. Det virkelig stor løftet  må komme i Statsbudsjettet for 2006-2008 dersom målene skal la seg realisere. Å få en bred politisk forankring rundt modernisering av offentlig sektor vil være helt avgjørende.  Temaet er alt for viktig til at det skal bli oppfattet som ekspansiv høyrepolitikk.  Det bør ligge en trygghet  i at lignende prosesser nå er iverksatt i en rekke land med svært ulike regjeringssammensetninger. Moderniseringspolitikken drives like intensivt i Labour-styrte Storbritannia som i den mørkeblå danske regjeringen. 

Bedre  borgerservice

 Det er svært viktig  å kunne tilby inn byggerne bedre og raskere offentlig service. Vi har alle muligheter til å få dette til i Norge. Vi er et av de land i verden som har størst utbredelse av IT-utstyr. Vi har gjennomført omfattende offentlige IT-løsninger som har vært vellykkede.
Norge har i dag verdens mest avanserte system for å samle inn skattedata. AltInn er et annet eksempel som til tross for barnesykdommer nå begynner å nærme å bli et svært strømlinjeformet system for bedriftenes innrapportering.  Vi kan når vi vil.

IKT-Norge arrangerte den 22 november en konferanse om modernisering og digitalisering av offentlig sektor. Hensikten var at vi skulle lære fra noen av de landene som har kommet lengst i digitaliseringsprosessen. De ansvarlige for disse prosessene fra Canada, Storbritannia og Danmark hadde alle et klart råd:  Sørg for å integrere de digitale mål med de faglige og politiske mål. Canadas e-minister Christine Desloges uttalte i klartekst at man burde slutte å snakke om e-government. For som hun sa: – Dette handler om  politisk styring. -It is not about e-government – it is about government.
De digitale mål skal understøtte og være middel for å oppnå de overordnede faglige og politiske mål. Skal man lykkes med å effektivisere arbeidsprosessene kreves det at det treffes en rekke sentrale beslutninger av organisatorisk og strukturell karakter på tvers av de enkelte fagsektorer. Det offentlige må skreddersy sitt tilbud til brukeren – ikke omvendt. Canada, som er rangert som land nummer en på Accentures oversikt over nasjoners e-modenhet, har takket være  målrettet arbeid fått en langt mer effektiv og serviceinnstilt offentlig sektor. Brukerne er mer fornøyd og man har spart betydelige summer på samordnings- og effektiviseringstiltak. De omfattende investeringene man har gjort i Canada (totalt 880 millioner Canadiske dollar over 6 år) vil i følge Christine Desloges betale seg tilbake i løpet 4 år takket være mer effektivitet. I Danmark har man kartlagt at en investering på 3 milliarder DKR vil medføre et innparingspotensial på 20 milliarder DKR. Skal vi få til en lignende satsing i Norge krever det nytenkning i alle politiske kretser. Den største trusselen nå er kanskje ikke mangelen på vilje til å gjøre noe, men det norske budsjettsystemet. Det er en trussel mot fremtidige moderniseringstiltak at Finansdepartementet og finanspolitikerne  anser en krone brukt for å være en krone tapt. En bedrift kan aldri tenke slik. I Næringslivet investeres det  for å hente en fremtidig gevinst. Meyers ”new deal” for offentlig sektor kan bli en av de viktigste  mest gjennomgripende og tiltrengte  reformer på lang tid.

Per Morten Hoff
Generalsekretær
IKT-Norge