Det er budsjetthøringer i Stortinget om dagen. IKT-Norge har innlegg for stortingsrepresentantene i 6 ulike komiteer.

Budsjetthøringer er ikke bare en formalitet. Regjeringens forslag til statsbudsjett kommer ikke til å seile gjennom Stortinget uten endringer. I fjor ble det flyttet på over 2 milliarder kroner og lagt inn ny tekst (såkalte flertallsmerknader eller verbalforslag) som endret kursen på flere områder. I fjor fikk IKT-Norge gjennomslag for økt satsing på bredbånd og velferdsteknologi, ved at Stortinget øke bevilgningen til bredbåndsutbygging i utkantstrøk med 60 millioner og velferdsteknologiprogrammet med 30 millioner kroner.

I år ber IKT-Norge om at Stortinget forbedrer Regjeringens budsjettforslag på følgende områder:

  • At hvilke datasentre som skal omfattes av el-avgiftsunntaket utvides og sikrer at iverksetting skjer fra 1. januar.
  • At kuttet på tilskudd til utbygging av bredbånd avvises ved at posten økes med 60 millioner kroner.
  • At det legges opp til 1000 flere IT-studieplasser.
  • Økt satsing på digital læring gjennom økte midler til digitale læremidler, lærerkompetanse og bedre infrastruktur.
  • Utvide forslaget til prøveordning med programmering som valgfag til alle grunnskoler.
  • At ordningen med 50 millioner kroner til forretningsengler går direkte til bedriftene, uten fordyrende mellomledd. Stortinget må være forberedt på å måtte øke bevilgningen til etableringstilskudd ytterligere i løpet av neste år for å kunne møte den gledelig veksten i nyetableringer.
  • Øremerke midlene fra avbyråkratisering- og effektiviseringsreformen (1500 millioner i 2016) til investeringer i digitale løsninger som reduserer driftskostnadene og til å gjøre tilgang til nasjonale felleskomponenter gratis og enkelt tilgjengelig for kommuner og statlige etater.
  • Øke midlene til samordning og medfinansiering av IKT-prosjekter i staten, og legge opp til å skille ut det offentlige digitaliseringsansvaret i en egen etat.
  • At det legges opp til flere prosjekter og investeringer i velferds- og helseteknologi.

Se IKT-Norges innlegg på Stortingets Nett-TV her:

Heidi Austlid i Kommunal- og forvaltningskomiteen.

Roger Schjerva i Finanskomiteen.

Heidi Austlid i Kirke- utdannings- og forskningskomiteen.

Liv Freihow og Heidi Austlid i Næringskomiteen.

Torgeir Waterhouse i Transport- og kommunikasjonskomiteen.

Fredrik Syversen i Helse- og omsorgskomiteen(opptak ikke tilgjengelig).