RevStats_2013I dag (fredag 7. mai) la regjeringen frem Revidert Statsbudsjett 2013. Ulike IKT-områder berøres. Her en liten oppsummering.

Kartdata

10 millioner til frie kartdata er en god start for å få løst den største gordiske knuten i kampen om tilgang til offentlige data. Miljøvernminister Solhjell lovet forrige uke en plan for full frigivelse av kart og eiendomsdata i Norge.

Planen kommer sannsynligvis først etter sommeren – men før valget.

-Solhjell er det første statsråden som viser vilje og handlekraft for å bedre tilgangen til kart fra Kartverket. Bevilgningenen på 10 millioner kroner sikrer tilgang til noen flere gratis data allerede i år, men først og fremst er det et signal om at regjeringen har forstått hvilket potensial som ligger i disse dataene – og hvor viktig det er å sørge for at de kan brukes fritt av utviklere og andre. Djevelen ligger i detaljene, så det er for tidlig å juble før vi ser regjeringens endelig plan for frie kartdata, sier Liv Freihow, direktør for næringspolitikk i IKT-Norge.

55 millioner til velferdsteknolgi

Regjeringen følger opp stortingsmeldingen ”Morgendagens omsorg” med å foreslå å bruke 100 millioner i 2013 til blant annet velferdsteknologi, pårørende, frivillige og økt aktivitet på eldresentre, hverdagsrehabilitering, miljøbehandling og menn i omsorgssektoren.

55 millioner går til et program for utvikling og innføring av velferdsteknologi og innovasjon (resten til framtidsrettet pårørendepolitikk, strategi for frivillig arbeid i helse- og omsorgssektorenog en Faglig omstilling med vekt på støtte til aktivitet i eldresentra).

Målet er at velferdsteknologi skal være en integrert del av tjenestene i 2020. I første fase av velferdsteknologiprogrammet prioriteres midler til utprøving av en trygghetspakke, nasjonale standarder, dokumentasjon og spredning av velferdsteknologi og innovasjonstiltak, styrking av InnoMed og opplæringsprogram for ansatte.

– Velferdsteknologi kan gi mennesker bedre mulighet til å mestre eget liv og helse og bidra til at flere kan bo lenger hjemme. Enkle ting som fallsensorer, komfyrvakt og nettbrett som minner deg på at du får besøk, kan gi trygghet og bidra til et sosialt liv. Teknologi kan aldri erstatte nærkontakt med helsepersonell, men kan være et viktig tillegg for å gi bedre omsorg, sier Støre.

Det er bra at regjeringen satser på velferdsteknologi. Som IKT-Norge har påpekt tidligere vil denne satsingen også medføre nye utfordringer.

-Vi er glad for det, men vi må bruke pengene riktig, sier Fredrik Syversen i IKT-Norge.

Bredbånd

Regjeringen foreslår å bevilge 53,2 millioner kroner til utbygging av bredbånd, slik at det samlet sett bevilges 150 millioner kroner i 2013. Bevilgingen skal bidra til at alle husstander i Norge får tilgang til et bredbåndstilbud av grunnleggende god kvalitet.

Immaterielle verdier og rettigheter

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Patentstyret og Innovasjon Norge med til sammen 2,4 millioner kroner for å følge opp melding til Stortinget om immaterielle verdier og rettigheter, Meld. St. 28 (2012-2013) Unike idear, store verdiar, som ble lagt frem april 2013. I meldingen presenterer regjeringen en langsiktig politikk som skal legge til rette for bedre utnyttelse av verdiskapingspotensialet som ligger i en god håndtering av immaterielle verdier og rettigheter i norsk næringsliv og offentlige virksomheter.

IKT i kirken

Det foreslås 13,3 millioner kroner til en ny internettplattform for Den norske kirke.

Hele listen kna du lese på Computerworld.no.