Fagseminaret som ble arrangert for våre medlemmer om dette temaet den 26.8 viste med all mulig tydelighet at det er behov for informasjon og verktøy for å rydde opp på dette området.

På IKT-Norges generalforsamling i april var forskjellige problemstillinger knyttet til arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid oppe til diskusjon. Bakgrunnen for dette var at Arbeids- og inkluderingsdepartementet har hatt en skjerping av arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser ute på høring. Høringen gikk ut på en kraftig innskjerping av bruken av ubetalt overtid i såkalte særlig uavhengige stillinger. Både denne diskusjonen og annen informasjon fra våre medlemmer har avdekket at mange selskaper innen vår næring har et særlig behov for fleksible arbeidstidsordninger, og at mange bedrifterpr i dag tilsynelatende ikke overholder lovens krav. Vi har derfor tatt initiativ til å bidra til ryddigere rutiner rundt arbeidstid i IT-næringen. Vi har utviklet en standardavtale som innenfor arbeidsmiljølovens bestemmelser sikrer et fleksibelt arbeidstidsregime som sikrer arbeidstageren mulighet til å styre mer av egen arbeidstid, samtidig som arbeidsgiver sikres ryddige og strukturerte rutiner. Minst like viktig er det å sørge for at arbeidsmiljølovens bestemmelser overholdes.
Vi har nylig fått to dommer mot selskaper på dette området hvor selskapene er dømt til å etterbetale 40% overtid 3 år tilbake i tid.

IKT-Norges avtaleverk for regulering av arbeidstid er et tilbud til bedrifter som ønsker å etablere en intern og uavhengig avtale med de ansatte om beregning av gjennomsnittlig arbeidstid. Begrunnelsen for inngåelse av en slik avtale er økt fleksibilitet for den ansatte. Avtalen vil innebære at tidsrommet for fleksitid kan utvides til 10 timer per dag. De ansatte vil da ha større frihet med hensyn til når de ønsker å arbeide og når de ønsker fritid. Arbeidsgiveren vil med en slik ordning ha muligheten til å pålegge den ansatte å arbeide inntil 10 timer per dag i arbeidsintensive perioder, uten at dette medfører plikt til å yte overtidsbetaling. Forutsetningen er at den ansatte får muligheten til å ta ut oppspart fleksitid i fritid. Avtalen med de ansatte betyr ikke på noen måte at de ansatte skal eller må organisere seg i f.eks. LO. Her snakker vi om en intern avtale for arbeidstid med de ansatte i bedriften. Ingen eksterne parter trenger å være involvert.

<b>Avtaleverket</b>
IKT-Norges standardavtale for regulering av arbeidstid inneholder 7 dokumenter:
Bakgrunnsnotat som forklarer framgangsmåten ved etablering av tariffavtale for beregning av gjennomsnittlig arbeidstid, handlingsplan for etablering av tariffavtale, utkast – overenskomst mellom bedrift – intern fagorganisasjon, utkast – særavtale om arbeidstid, utkast – vedtekter for intern fagorganisasjon, utkast – protokoll for stiftelsesmøte av intern fagorganisasjon og utkast – medlemsliste for intern  fagorganisasjon.

Det er viktig at dette er på plass  <b>før  </b>det kommer en lovendring som varslet. Her nytter det ikke å rydde opp i etterkant. Men like viktig er at dere også i dag må oppfylle lovens krav. Dette har blitt særlig aktuelt etter de dommene som er avsagt vedrørende overtidsbruk.

Pris:
· IKT-Norge’s std.avtale om arbeidstidsbestemmelser: pris for medlemsbedrifter med opp til 50 ansatte: 3000 NOK

·IKT-Norge’s std.avtale om arbeidstidsbestemmelser: pris for medlemsbedrifter med over 50 ansatte: 5000 NOK

Ved tegning av avtale oversendes alle dokumentene elektronisk med full råderett. Lisensen for bruk av avtaleverk og ”kokebok” er en engangskostnad for din bedrift.  Skal en advokat utarbeide dette for din bedrift må dere påregne en kostnad på rundt 100.000 kr +

Avtalen kan bestilles på je@ikt-norge.no. For informasjon om avtalen  kontakt Hallstein Bjercke eller Per Morten Hoff  på tlf 22542740