IKT-Norges sjefsøkonom Roger Schjerva holdt fredag 12. mai et innlegg om IT og produktivitet i offentlig sektor i finanskomiteens høring i forbindelse med Perspektivmeldingen 2017.

Hovedtemaet for Schjervas innlegg var «IT som produktivitetsdriver i offentlig sektor». Nye tall fra SSB viser at statlige ledere opplever klare gevinster av IT-prosjekter, men spørsmålet er om dette slår ut i økt produktivitet.

– De fleste rapporterer om gevinster i form av bedre kvalitet på tjeneste til innyggerne eller bedre arbeidsflyt internt. Dette kan indirekte gi økt produktivitet i privat sektor dersom det for eksempel fører til at næringsliv og arbeidstakere kan bruke mindre tid på å rapportere til offentlig sektor. Den direkte produktivitetseffekten – redusert bemanning for å utføre tjenesten – har vi hittil sett lite av, men tallene antyder den effekten kan komme senere, sa Schjerva.

Han sa at nedbemanningseffekten er størst sannsynlig å se først når man har fått ut hele effekten av IT-investeringen.

Norge middelmådig på e-government

I offentlig sektor er det særlig kommunene som henger etter i digitaliseringen. Schjerva nevnte i sitt innlegg at de ekstra midlene bevilget til kommunene er en gulrot-metode for å få fart på digitaliseringen der, men han er like fullt redd de 60 000 kronene som per nå bevilges hver kommune kan virke mot sin hensikt.

– Dette er så minimale midler at jeg frykter kommunene blir sittende på gjerdet og vente på mer fra staten før de setter i gang digitaliseringsprosessene. En må ha sterkere politiske virkemidler for å kompensere for at kommunene ikke er utsatt for markedspress. En kan kan ikke regne med at IT-sjefen i en kommune går til ordføreren og sier at «la oss legge ned IT-avdelingen min og flytte alt opp i skyen», sa han.

Per i dag rangerer Norge middelmådig i Europa hva angår e-government. Her er det særlig kommunene som trekker ned, fortalte Schjerva.

– Innbyggerne bør få push-tjenester fra kommunen. Slik kan det offentlige kan lose innbyggerne trygt til riktig sted ved store livshendelser, som for eksempel når man blir pensjonist eller skal søke barnehageplass for første gang, sa han.

«Look to Denmark»

Schjerva var i sitt innlegg tydelig på at vi må være hardere i klypa, og se til land som Danmark, hvor ting vi nå har innført som digitaliseringsråd og prosjekt-gjennomføringsmodell er obligatorisk der, mens det fortsatt er frivillig å ta i bruk for de offentlige etatene i Norge.

– Danmark har lenge knyttet digitaliseringen til budsjettprosessen, der en typisk får investeringsmidler i to år for så å få et kutt i bevilgningen det tredje. Det er for så vidt frivillig å bli med på digitaliseringsprosjektet, men effektiviseringskuttet må de ta uansett. Finansdepartementet i Danmark har ansvaret for offentlig digitalisering. Sverige og Finland har fulgt etter, men egne ansvarlige ministre i Finansdepartement. Norge bør gjøre det samme, sa Schjerva.

Toppledelsen bør engasjere seg

Politikerne i finanskomiteen spurte Schjerva om de mange feilinvesteringene på IKT-fronten.

– De aller fleste IT-prosjektene går bra, men de skrives ikke om i media. Men det virker som offentlig sektor har tatt lærdom av de prosjektene som mislyktes. Prosjektene må ikke blir for store og komplekse. Det bør være mulig å stoppe et prosjekt underveis. Toppledelsen må engasjere seg i prosjektet. Lånekassen ble for eksempel utsatt for et budsjettkutt, de valgte å svare med å digitalisere, og toppledelsen var så engasjert at hele organisasjonen endret seg. Det endte med bedre løsninger for både virksomheten og brukere, fortalte han.

Bredbånd – stat eller marked?

Det ble videre stilt spørsmål fra salen rundt bredbåndsutbyggingen i landet – eller mangelen på sådan.

– Jeg mener det er en kombinasjon av marked og stat som bør bygge ut bredbåndsløsningene. Norge er verdensledende på ratinger når det kommer til digital infrastruktur, men vi må ikke lene oss for mye på hverken stat eller marked, sa Schjerva.

Avslutningsvis understreket han nok en gang at kommunene må skyte fart på digitaliseringsfronten.

– De teknologiske løsningene ligger der – Helsedirektoratet har opprettet eget direktorat for e-helse, men kommunene må komme i gang. 80-90 prosent av kommunene svarer at de ønsker staten engasjerer seg mer og gjør digitaliseringsprosesser obligatorisk. Jeg oppfordrer med dette til å knytte digitalisering til budsjettprosessen, sa Schjerva.

(Perspektivmeldingen 2017)