– Vi er glade for de midlene som styrker digitaliseringen av Norge, men hvor blir det av satsingen på fremtidens kompetanse, spør IKT-Norges næringspolitiske direktør, Liv Freihow.

Utbygging av nettilgang

Regjeringen setter av 50 millioner kroner for å opprettholde bredbåndstilgangen i Norge. De ekstra millionene skal brukes der det i dag ikke er lønnsomt å bygge ut, der hvor Telenor faser ut kobbernettet.

– Det er utrolig viktig at Regjeringen sørger for at det på sikt skal bli bredbånd i hele landet. Det vil styrke innbyggernes og virksomheters muligheter for å betjene seg selv i en digital hverdag.

De nye midlene er ment for områder det i dag ikke er lønnsomt å bygge ut og til å koble opp husstander og virksomheter som vil bli berørt av Telenors avvikling av kobbernettet.

– Vi må huske at det er opp til Regjeringen hvor lang tid det tar å gi alle et godt bredbåndstilbud i Norge. Gir man mer penger vil det ta kortere tid før hele landet er godt dekket, sier Liv Freihow.

Politisk ansvarsfraskrivelse

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til etablering av 100 nye studieplasser, og presiserer at Kunnskapsdepartementet legger vekt på at universiteter og høyskoler har ansvar for å tilpasse studietilbudene sine til nasjonale, regionale og lokale kompetansebehov.

– Ikke bare er det skuffende at regjeringen bevilger så få plasser, vi reagerer også på at det skal være opp til utdanningsinstitusjonene å ta et nasjonalt ansvar for hvilke studieplasser som skal etableres. Vi vet at vi mangler IKT-studieplasser per i dag, og at slike plasser medfører høyere kostnader. Vi forventer at regjeringen tar politisk ansvar og sørger for at Norge har IT-kompetanse tilpasset dagens og framtidige behov, sier Freihow.

Kommuner må ikke utkonkurrere Norges digitale læringsverktøy

Nye læreplaner skal tas i bruk fra høsten 2020. For å oppnå målet om at elevene skal lære bedre, krever dette nye digitale læremidler. Regjeringen foreslår å bruke rundt 74 millioner kroner for å sikre en raskere utvikling av og innkjøp av digitale læremidler.

– Det er flott at regjeringen anerkjenner behovet for friske penger til digitale læremidler. Norsk ed-tech-næring har utviklet eksportprodukter som er tatt i bruk verden over. Her er det viktig at regjeringen holder tunga rett i munnen, og sørger for at ikke kommuner utvikler egne læringsverktøy, fremfor å bruke markedet. Å utvikle digitale læremidler er ressurskrevende, og det ville være en sløsing med knappe kommunale ressurser dersom de skal etablere utviklingsmiljøer i konkurranse med eksisterende næring, sier Freihow.

Digitalisering av havrelaterte utdanninger

Det foreslås en engangsbevilgning på 15 mill. kroner til mer digitalisering i havrelaterte utdanninger. Dette skal bidra til utdanninger som i større grad kan gjøre arbeidslivet i stand til å møte omstillingsbehov og utnytte muligheter i havnæringene som følger av økt digitalisering.

– I en tid hvor Norge må omstille seg og satse på grønne vekstområder anser vi det som svært positivt at regjeringen velger å satse på en tradisjonell næring med mye potensiale for vekst, sier Freihow.

Manglende satsing på kunstig intelligens

IKT-Norge er veldig glad for at Regjeringen nå arbeider med en nasjonal strategi for kunstig intelligens, men savner en økonomisk satsing med næringsrettede forskningsmidler.

– Vi mener det vil kreve en egen næringsrettet forskningsbevilgning på rundt 500 millioner kroner for å posisjonere Norge i global sammenheng. Virkemiddelapparatet må spesielt innrettes til investerings- og vekstmuligheter innen kunstig intelligens, sier Freihow.

Ber om avklaring rundt elavgift

Stortinget vedtok i budsjettforliket høsten 2018 at kraft til utvinning av kryptovaluta i datasentre ikke skal ha redusert elavgift. I RNB skriver Regjeringen at Skattedirektoratet om kort tid vil sende forslag om regelendringer på høring.

– Den usikre situasjonen datasenternæringen er satt i, er uholdbar. Vi må ha en snarlig avklaring som ikke gir norske datasenteraktører en konkurranseulempe i et nordisk marked, sier Freihow.

Se våre krav til RNB her