En ny IT-politisk strategi
Nasjonen Norge har tatt spranget inn i kunnskapssamfunnet, men den politiske orienteringen, regelverket og virkemiddelapparatet er fortsatt innrettet mot et tradisjonelt industrisamfunn. ITs betydning for velferd, økonomisk vekst, offentlige tjenester, utdanning, sysselsetting, miljø, konkurransekraft og et åpent og tilgjengelig samfunn taler for at Norge må få en sterk og tydelig IT-politikk. IKT-Norge lanserer her et politisk veikart; et forslag med konkrete innspill til utformingen av politikk.

Hvorfor behøver vi en IT-politikk?
Deltagelse i informasjonssamfunnet og digital kompetanse er blitt nødvendig for å fungere, arbeide og delta i samfunnet forøvrig. Den norske modellen for vekst og velferd krever en aktiv og progressiv holdning til IT som motor for innovasjon og effektivisering. IT er et kraftig verktøy som kan sette politiske visjoner ut i live. Det krever at regjeringen enes om en ambisiøs IT-politikk, og at IT-politiske temaer settes høyere på den politiske agenda. For å sikre koordinering av IT-politikken foreslår IKT-Norge at regjeringen utnevner en minister for informasjonssamfunnet.

IT i offentlig sektor
IT er et verktøy både for administrasjon og for innovasjon, og en politikk for IT i offentlig sektor må gjelde begge deler. IT reduserer behovet for manuell administrasjon dramatisk, men for å ta ut gevinstene må arbeidsmetoder og rutiner endres. Likeledes muliggjør IT innovasjon i offentlig tjenestetilbud, samt i overgangen til smarte, bærekraftige samfunn.

IT i helse- og omsorgssektoren
IT vil, foruten mennesker, være den viktigste innsatsfaktoren for å få til både en samhandlingsreform og et mer forebyggende helsevesen. Det viktigste grepet for å få dette til vil være praktisk og elektronisk tilgang til pasientjournalen. Det vil kreve investeringer i programvare, men er et av de viktigste verktøyene for å gi pasienten kontroll over egen helse.

IT i utdanningssektoren
Digital kompetanse er en forutsetning for å kunne gjennomføre en utdanning og delta fullverdig i kunnskapssamfunnet. IT skal benyttes i alle fag, fordi det tilrettelegger for både læring og utvikling. Bygging av digital kompetanse er viktig i hele utdanningsløpet, fra barnehage til høyere utdanningsinstitusjoner.

IT og miljøpolitikk
Politikere må anerkjenne IT som en av de mest lønnsomme og kraftfulle miljøteknologiene som finnes. IT er et potent virkemiddel for å redusere de menneskeskapte CO2-utslippene. Smart bruk av IT kan gjøre utslippene fra andre sektorer, som transport, bygg og energi, og offentlig sektor, mindre. Sammenlagt kan IT redusere de menneskeskapte CO2-utslippene med 15 prosent.

Forskning, utvikling og innovasjon
FoU-aktiviteter er grunnleggende for økonomisk vekst, innovasjon og nye tjenester. IT-forskning har den særegenskapen at den fører til verdiskaping og innovasjon i alle andre næringer og i offentlig sektor. Det må derfor satses ambisiøst på FoU innen IT. IT-næringen har sakket dramatisk akterut når det gjelder tilskudd til FoU-aktiviteter.

Tilgang for alle
Informasjonssamfunnet skal inkludere alle, og alle innbyggere må gis nødvendig digital kompetanse og tilgang til fullverdig bredbånd. Tilgang til bredbåndstjenester er blitt en forutsetning for normal deltagelse i samfunnet. Utbyggingen av høyhastighetsbredbånd må forseres.

Hvis politikerne vil
Norge har forutsetningene for å etablere en sterk lederposisjon i det globale informasjonssamfunn, men vi er i ferd med å miste terreng. Konkurransen fra andre land er sterk, og det krever politisk vilje og ambisjon dersom Norge igjen skal vise vei og dra full nytte av potensialet for økt vekst og velferd som ligger i et avansert kunnskapssamfunn.