For å presisere våre oppfatninger er de som følger:

  • Vi er av den oppfatning at hjemme-PC i de aller fleste tilfeller har stor relevans til arbeidsgiver og arbeidsmiljøet i norsk næringsliv.
  • Vi ser også at det er en privat fordel her
  • Vi mener at i en bedrift med hjemme-PC avtale der fokus er ”riktig”, bør man forvente at inntil 50% av momsen refunderes etter gjeldende regler
  • Vi ønsker at alle selskaper som har hatt en hjemme-PC ordning uten å gjennomføre momsrefusjon nå bør søke å få dette korrigert. Dette er penger som de har rettmessig krav på. 
  •  Sivilombudsmannen mener Skattedirektoratet tar feil og at hjemme-PC ordning med bruttotrekk gir fradragsrett. Dette begrunner Sivilombudsmannen med at han finner det tvilsomt om den fordelingspraksis Skattedirektoratet har angitt i retningslinjene av 17. juni 1999 har hjemmel i merverdiavgiftsloven § 21 jf. § 23
  • Sivilombudsmannen oppfordret Skattedirektoratet til å endre sine retningslinjer på bakgrunn av Sivilombudsmannens merknader.
  • Refusjon: Foreldelsesloven generell 3 års frist, tilleggsfristen i foreldelsesloven § 10 åpner for inn til 10 år ekstra dersom kravet reises innen ett år
  • Hvis vi tar utgangspunkt i at saker tilbake til 1999 omfattes av endringene kan beløpet dersom man legger 50% refusjon til grunn være cirka 350 millioner.

Vi er enig med Finansdepartementet at det er av største viktighet at bedriftene kan dokumentere at ordningen har relevans til arbeidsplassen.

Til slutt ønsker vi å fastslå at vi ønsker å bidra tila t vi får en nøktern og ordentlige ordning som nettopp søker å støtte de målene norsk næringsliv har satt seg ift økt bruk av IKT.