En viktig sak for IKT-Norge og våre medlemmer har fått Stortingets støtte i dag.

Kommunal- og forvaltningskomiteen ber regjeringen vurdere prinsipper for samarbeid mellom staten og private aktører, med mål redusere at det offentlige etablerer seg som konkurrent til private bedrifter i velfungerende markeder.

Stadig flere næringsaktører har de siste årene merket økt konkurranse fra uventet hold; staten og offentlige virksomheter. Sistnevnte utvikler stadig oftere tjenester der det allerede finnes tilbud i markedet. Ikke minst har dette fått fotfeste innen digitale tjenester, blant annet innen helse, karttjenester, digitale ID løsninger, og læremidler. Konsekvensen er ofte at mindre aktører blir spilt ut på sidelinjen av en stor, offentlig aktør med helt andre muskler og rammebetingelser.

IKT-Norge har flere medlemmer som merker den økende konkurransen fra offentlige aktører på kroppen, og vi har i flere år jobbet med å få utfordringen opp på den politiske agendaen. Den store utfordringen går i at offentlige virksomheter har andre rammebetingelser enn markedsaktører, som fri tilgang til data og offentlig grunnfinansiering. I tillegg har de offentlige virksomheter ofte roller både som dataleverandør og tilsynsmyndighet til bedriftene de konkurrerer med. Dette mener IKT-Norge er uholdbare konkurranseforhold, og krever endring.

Nå har et stortingsflertall fått øynene opp for problemet, og ber regjeringen nedsette et offentlig utvalg til å vurdere dette. Utvalgets rapport skal være klar første halvdel av 2019.

Stortinget ber regjeringen gjøre en gjennomgang av prinsipper og retningslinjer for samarbeid mellom staten og private aktører, med siktemål å redusere offentlige aktiviteter i velfungerende private/kommersielle markeder. Gjennomgangen bør være klar i løpet av 2018.

Det er Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre som fremmer forslaget. IKT-Norge håper saken finner støtte også blant Venstre-partiene. Dette handler ikke om privatisering av offentlige oppgaver, men om å skape transparente, like markedsforhold og å hindre at staten bruker offentlige ressurser på tjenester markedet er godt rustet til å levere.

Det er ikke statens hensikt å ødelegge vekstmuligheter for private aktører, men det blir en utilsiktet konsekvens av at man ikke har hatt prinsipper for hva slags tjenester det offentlige skal utvikle. Slik situasjonen er nå, oppleves risikoen som høy for at staten kan etablere konkurrerende virksomhet. Det går ut over etableringsviljen særlig for mindre aktører, og rammer dermed innovasjon og mangfold i tjenestetilbudet.

IKT-Norge ser frem til at utvalget kommer igang med arbeidet, og vil være aktive med innspill fremover.

Les mer her