Vårt medlem Bouvet var vertskap da IKT-Norge inviterte til innspillsmøte om Regjeringens kommende digitale strategi for offentlig sektor. Det var stor oppslutning om møtet hvor politikere og representanter for offentlig og privat sektor ga innspill til regjeringens arbeid.

Statssekretær Paul Chaffey fra KMD (H), stortingsrepresentant Torstein Tvedt Solberg (AP), Michael Jacobs – Atea, Solfrid Skilbrigt – Sopra Steria, Sverre Hurum – Bouvet, Petter Østbye – Sectra Scandinavia var alle deltakere i en debatt kyndig moderert av Microsofts David Hansen.

IKT-Norges sjeføkonom Roger Schjerva åpnet møtet med å minne oss om hvor viktig IKT-næringen er for det norske velferdssamfunnet:

rfreff

Norges Digitale Status

Roger Schjerva gjorde så rede for Norges digitale status, blant annet med utgangspunkt i undersøkelser fra EU-kommisjonen og «IT i praksis» som IKT-Norge årlig gjennomfører i samarbeid med blant andre Rambøll.

Vi har jobbet med de samme utfordringen over lang tid. Norge har tradisjonelt ligget høyt på internasjonale rangeringer over digital modenhet, men har falt nedover på EUs ranking det siste året. De fleste av oss vil at vi fortsatt skal ha verdens beste velferdsstat og verdens høyeste lønninger.  Da må vi øke innsatsen nå, understreket Schjerva.

For å øke innsatsen må følgende punkter prioriteres fra beslutningstakerne:

edjdj

Strategi for digitalisering av Norge

Regjeringen skal lage en strategi for digitaliseringen av Norge. Det nye er at strategien skal se stat og kommune i sammenheng. Statssekretær Paul Chaffey fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet oppsummerte hvor regjeringen står:

Stortingsmelding 27 – Digital Agenda gjelder fortsatt. Det gjør også føringene fra Jeløya-Plattformen, sa han. Han roste også anbefalingene fra Digital21-arbeidet, og påpekte at næringslivet her krever mye av det offentlige. Hvis anbefalingene skal gjennomføres, må vi finne en god samarbeidsform. Arbeidet med den kommende Regjeringsstrategien for digitaliseringen av Norge skal stå ferdig første halvår 2019. Chaffey understreket at arbeidet ikke er ferdigstilt, og at de stadig ønsker innspill til hva de bør fokusere på.

afterlightimage 3
Engasjerte representanter fra IT-bransjen på innspillsmøtet til Regjeringens digitaliseringsstrategi.

Opposisjonen: Vi er ikke ambisiøse nok

Arbeiderpartiets Torstein Tvedt Solberg viste til land som har lyktes, spesielt Storbritannia og Estland. Han mente at noe av nøkkelen for å lykkes er å ha høyere ambisjoner, og sette makt bak dem. Den ofte upopulære setningen «sterkere sentral styring» kan komme til anvendelse, og gjentok ønsket om at Norge trenger en egen digitaliseringsminister. Han viste også til skolesektoren i Danmark, der det skapes et bra marked for leverandørene i den digitale plattformen for skolene. Han minnet også salen på at vi i tillegg til flere studieplasser må tenke livslang læring, og ha sterkere fokus på etter- og videreutdanning.

solberg og chaffey
Torstein Tvedt Solberg (AP) og Paul Chaffey (H) delte sine syn på hvordan vi kan lykkes med digitaliseringsarbeidet i Norge.

Er Norge sultne nok? Store kommuner må lede de små

Sverre Hurum fra Bouvet stilte spørsmål ved om Norge er sultne nok? – Mye bra er allerede gjort i digitalisering av offentlig sektor. De store kommunene leder per i dag an i digitaliseringsarbeidet, og må i det videre kunne ta de små kommunene med seg. Regjeringen må legge til rette for en slik innretning. Det må blir det attraktivt å gjenbruke løsninger og dele data og erfaringer. Gjenbruk vil kunne bøte på noe av kompetansemangelen.

Hurum avsluttet med å sitere tidligere SAS-leder Janne Carlzon som forfektet.

Riv pyramidene! Sektortankegangen i det offentlige er sementert og til hinder for gode løsninger.

Felles innspill fra møtet:

  • For å få innovative anskaffelser. Å feile er å prøve og det må til for at vi skal få utvikling

  • Mangel på digital kompetanse, spesielt i ledelse og anskaffelsesprosesser

  • Litt felles frustrasjon: Vi har rikelig med ressurser, tillit og talent. Men det går ikke fort nok

  • Det offentlige konkurrerer i for stor grad med privat næringsliv om kompetanse

  • Anskaffelsesreglementet er egentlig ok, men for lite kjent. Og flere påpeker  kompetansemangel i gjennomføringen

  • Nøkkelen til digitalisering er insentiver (medfinansieringsordninger også for kommuner), helhetlig tankegang og fokus på gevinstrealisering

  • Vi er avhengige av god tilgang på åpne data – delt på en måte som ivaretar sikkerhet og personvern. I dag mangler vi insentiver for at de som har informasjon skal dele

Send oss gjerne ditt innspill!

IKT-Norge samler alle bransjeinnspill og ønsker stadig flere bidrag. Send ditt innspill til e-post: post@ikt-norge.no. Innspill må være oss i hende innen 10. desember 2018.

Av: Simen Sommerfeldt, Bouvet og Line Gaare Paulsen, IKT-Norge