Liv Freihow, direktør for næringspolitikk i IKT-Norge, jobber iherdig for at saken skal løses til det beste for våre medlemmer. 

Dagens Næringsliv har den siste tiden rettet søkelys mot myndighetenes praksis ved bruk av SkatteFunn-ordningen. Sakene kan leses her.

skattefunn

– Det er viktig at støtteordninger for næringslivet både er rettferdige og forutsigbare. SkatteFunn er et viktig verktøy for innovasjon, som har bred politisk støtte. Vi er i dialog med myndighetene og har god tro på at Finansdepartementet jobber for å finne en rimelig løsning i denne saken. Deres intensjon og mål er at eventuelle endringer i regelverket ikke skal få tilbakevirkende kraft på bedrifter som allerede har mottatt støtte, sier Freihow.

Skattefunnordningen ble evaluert i 2018. Rapporten gir en klar anbefaling om å videreføre ordningen. SkatteFUNN er et av de viktigste politiske virkemidlene for å motivere norsk næringsliv til å øke sin satsing på forskning og utvikling (FoU). Evalueringen konkluderer med at SkatteFUNN bidrar til å øke næringslivets investeringer i FoU, og bidrar til mer nyskaping og økt produktivitet i næringslivet.