IKT-Norge er glad for at Regjeringen endelig prioriterer et løft for forskningen. 1,6 mrd i økning på forskningsbudsjettet er bra dersom disse midlene prioriteres riktig.

 – Nå må forskningsmidlene benyttes innenfor de næringer der de gir størst gevint og ikke spres tynt utover, sier Hoff.
– Bevilgningene til IKT-forskning ligger langt etter de andre prioriterte områdene til Forskningsrådet og det er her største delen av løftet nå må komme, fortsetter Hoff.

Formueskatten er foreslått økt med 1,2 mrd kroner. Dette rammer norske gründerbedrifter og norsk nyskaping. – Norge trenger flere gründere, vi frykter at dette bare gjør situasjonen verre i tøffe økonomiske tider, sier Hoff. I disse tider burde heller Regjeringen foreslå skattekutt, forsetter han.

IKT-Norge er fornøyd med at det avsettes 80 millioner kroner til utvikling av e-ID. Nå er det på tide at arbeidet med utviklingen av e-ID sluttføres. Mange offentlige tjenester kan tilbys bedre og mer effektivt eletronisk og alt dette arbeidet står på vent inntil e-ID er på plass. – Grande Røys må gi oss en klar dato for når dette arbeidet skal sluttføres, fortsetter Hoff.

 

Kommentar til enkeltforslag i budsjettet:
IKT-Norge er også glad for at Skattefunn-ordningen ikke endres. Denne ordningen har vært til stor nytte for små- og mellomstore IKT-bedrifter. På sikt ønsker vi at denne ordningen styrkes.

En stor skuffelse i årets budsjett er at midlene til videre utvikling av høyhastighetsbredbånd til hele landet ikke videreføres. 99,6 prosent av Norges befolkning skal i følge en undersøkelse ha tilgang til bredbånd, men hastighetsdefininsjonen på 640kbit/s tilfredstiller ikke dagens krav og framtidens behov. – IKT-Norge er skuffet over at Regjeringen sier seg ferdig med bredbåndsutbyggingen i landet, dette blir som om man skulle slutte å bygge veier i Norge på 1950-tallet, forstetter Hoff.

Tilskudd fra FAD til e-samhandling og styrking av DIFI er IKT-Norge godt fornøyd med, særlig positivt er det at FAD nå har begynt å snakke om gevinstrealisering. Dette er nye og meget gledelige signaler. IKT-Norge ser fram mot den varslede stortingsmeldingen om forvaltningspolitikken. Gevinstrealisering burde vært bedre synliggjort i budsjettforslaget og her må det på sikt settes klare mål.

Varslede tiltak for en grønnere stat og Grønn-IT skal Regjeringen også ha plusspoeng for. Styrkingen av DIFI finner vi også gledelig, men skal DIFI spille en avgjørende rolle for å sørge for gevinstrealisering må det på sikt enda mere ressurser til DIFI.

Regjeringen foreslår midler til samhandlingstiltak innenfor helsesektoren. Dette er positivt dersom midlene også benyttes til en satsning på IKT-løsninger som kan bidra til høyrere kvalitet, bedre sikkerhet og samhandling.

Stryket bevilgning fra LMD til e-sporing på 30,6 mill kroner er også positivt. IKT-Norge håper man også kan inkludere småskalaprodusenter i dette viktige arbeidet.

IKT-Norge ser med forundring at maritim næring fortsatt tilgodeses med spesialtiltak på NHDs budsjett all den tid denne næringen verken har høyere verdiskaping, omsettning eller høyere sysselsetting enn for eksempel Norges tredje største næring – IKT-næringen, avslutter Hoff.

Vi finner en kommentar fra Samferdselsdepartementet meget gledelig, nemlig at de vil avvente innføring av datalagringsdirektivet til dommen i EU-fallersom Irland har reist.

For ytterligere informasjon eller kommentarer:

Per Morten Hoff  kontaktes på mobil 92022354, Hallstein Bjercke på mobil 93038742 eller Fredrik Syversen på 92032470.