fs nbp8972
Fredrik Syversen

Tilleggsbevilgninger i 2013 går hovedsaklig til å få kommunene til å ta i bruk felles medlingsutveksling.  – Vi ser at regjeringen er på riktig vei, men at sentrale grep som eID til alle helsearbeidere skal utredes men er uten egen bevilgning, sier Fredrik Syversen, som leder eHelse arbeidet i IKT-Norge. – Mere penger kan vi alltid be om, men de viktigste grepene ligger i lov og forskriftsarbeid og der er det fortsatt en lang vei å gå mener han.

Egen eID for helse?
I budsjettforslaget til helsedepartementet legges det opp til en egen eID for helsearbeidere.  – Vi er enige at utbredelse av eID er avgjørende for alle de store prosjektene som Helsedepartementet nå har iverksatt. Kjernejournal, eResept, og samhandlingsreformen krever at vi får eID rullet ut til alle ansatte i helsesektoren, dette vil koste penger, men løsningene er her og det gjelder nå å få til utrulling, mener Fredrik Syversen i IKT-Norge.

300 millioner i sentral satsing
Det foreslås 30 mill. kroner til ny elektronisk plattform i Helsedirektoratet/Helfo. Dagens IKT-systemer som Helfo anvender i sin forvaltning av helserefusjonsområdet blir
levert av Nav. Systemene skal fases ut og Helsedirektoratet må utvikle nye IKT-systemer som også omfatter tilskuddsforvaltning og elektronisk kommunikasjon med helsetjenesten for øvrig. I tillegg foreslås 15 mill. kroner for å videreutvikle den nasjonale helseportalen, helsenorge.no, bl.a. ved å tilby flere og bedre selvbetjeningsløsninger til innbyggerne. Videre foreslås 15 mill. kroner for å styrke standardiseringsarbeidet, forenkle skjemahåndtering og sette i verk sertifiseringsordninger for funksjonaliteten i de viktigste systemene i helse- og omsorgssektoren. – Mange gode formål som hver for seg er nødvendige mener IKT-Norge, men det betyr også veldig stort trykk på oss som næring så samarbeidet mellom oss og myndighetene blir enda viktigere i 2013 sier Syversen.

Sertifisering og sikkerhet for IT-bransjen
I budsjettet for 2013 beskrives planer for innføring av test og sertifisering av prgoramvare til helsesektoren. IKT-Norge er avdempet positive til forslaget. – Vi ser behovet for at man kjøper inn programvare som er i henhold til standarder, men om dette må sertifiseres via testordning er vi veldig usikre på, både i forhold til kostnader og praktisk gjennomføring avslutter Fredrik Syversen i IKT-Norge.