statsbudsjettet_2015Vi er helt enig i å løfte målet om effektivisering av offentlig sektor. Men da trengs sterkere virkemidler. Digitalisering er nøkkelen. Drøyt 500 millioner smurt tynt utover til ulike IKT-tiltak vil ikke være tilstrekkelig til at Regjeringen når sine egne mål, sier Per Morten Hoff, generalsekretær i IKT-Norge i en kommentar til statsbudsjettet.
Vi trenger ikke mer prat om effektivisering av offentlig sektor. Det trengs nye virkemidler. Digitalisering har effektivisert private bedrifter og enkelte statlige etater. Full utrulling av digitalisering av offentlig sektor er det viktigste svaret på hvordan effektivisere. IKT-Norge ber Stortinget gjøre Regjeringens budsjettforslag mer offensivt på IKT, særlig på tre områder:

  • Det trengs et velferdsteknologifond på minst 500 millioner som kan delfinansiere kommuner som vil prøve ut ny teknologi for å effektivisere pleie- og omsorgstjenestene.
  • Et læremiddelfond der skolene får tilbakebetalt 50% av investeringene ved kjøp av digitale læremidler i markedet. Fondet må ha en minimumsramme på 50 millioner, og tas av eksisterende pott for læremidler.
  • Virkemidlene i Innovasjon Norge og Forskningsrådet må vris til økt satsing på IKT-prosjekter og det næringslivet som har størst potensiale for lønnsomhet.

Det er mange ting i budsjettet som går i riktig retning. IKT-tiltakene på helse er bra, men bevilgningene burde vært doblet. Utvidelse av SkatteFunn, lik momssats for digitale og papiraviser og erklæringen om at de vil fjerne hindre for bredbåndsbygging er blant de positive tiltakene i budsjettforslaget, avslutter Hoff.