Nard_Schreurs
Nard Schreurs jobber fremover med å skape kontakflater rundt helse og teknologi, under navnet «Sunn It, Helseinnovasjon som gjør Norge sunnere»

IKT-Norge lanserer i dag konseptet “Sunn it, Helse-IT innovasjon som gjør Norge sunnere”. Målet er å skape en plattform for alle i Norge som er interessert i helserelatert it. Plattformen er et ledd i en åpen dialog mellom den enorme innovasjonsstyrken som kommer fra it-næringen og de etablerte aktørene i helsesektor og på myndighetsnivå.

IKT-Norge ønsker med dette på vegne av sine medlemmer å skape flere kontaktflater mellom helserelatert it-næring og myndigheter og helsevensenet for å bidra til en strategisk dialog om hvordan teknologirevolusjonen kan impementes i helseutfordringene.

– IKT-Norge som en nøytral og ikke-kommersiell aktør er viktig for å skape en slik arena, sier Per Morten Hoff, generalsekretær i IKT-Norge.

Styret i IKT-Norge er positive til at foreningen bidrar til å skape slike møteplasser og at man kan kutte kostnader for medlemsbedriftene.

Teknologiutviklingen går såpass raskt og omfavner så mange deler i samfunnet, at vår tenkning og håndtering av helse vil endre grunnleggende. Norge har satt i gang store reformer med fe. Samhandlingreformen, helsenorge.no og kjernejournal. Det er arbeid i gang rundt “én innbygger – én journal” og utrulling av velferdsteknologi.

For å få et helhetlig samspill mellom raske innovasjoner og lange utviklingsløp i helsesektoren er jevn utveksling av ideer, muligheter, visjoner og informasjon om pågående prosjekter en forutsetning. En smidig og forsvarlig innføring av ny teknologi kan bare fungere når it spiller på lag med kliniske miljøer og helsestrateger, samtidig som innbyggerne inviteres inn som aktiv deltager i prosessene.

Det nye økonsystemet vil ligge flytende mellom offentlige tjenester, befolknings egen innsats og innovasjonens egen dynamikk. Ut fra dette vil det sentrale spørsmålet bli: “Hvordan kan digital informasjon (“data”) bidra til et sunnere samfunn for alle?”.

IKT-Norge ønsker å bidra til en bedre forståelse for denne prosessen, som vi altså døper “Sunn It, Innovasjon for bedre helse”. Nard Schreurs, som tidlgiere har bygget opp Healthworld, er siden mars 2013 ansatt i IKT-Norge og vil ha hovedansvar for “Sunn It”-konferansen.

Vi jobber med konseptet «Sunn it» som samler velferdsteknologi, lagring og utveksling av pasientinformasjon, samspill mellom sykehus og innbyggeren/kommune, omsorg, forebygging, telemedisin, og smarte, sunne byer/nærmiljø, i samspill med sentrale spørsmål rundt økonomi, kvalitet, menneskeverdi og personvern. Konseptet omfavner alt fra data fra nærmiljøet til sykehus og de store nasjonale helseprogrammene.

IKT-Norge ønsker å skape flere møteplasser, og nettverk, både fysiske og virtuelle. Dette vil være seminar, blogging, og en nasjonal konferanse sammen med våre medlemmer og helsemyndigheter.

Les også blogginnlegget: IT som gjør Norge sunnere