Foreningen for El-overfølsomme og Norges Miljøvernforbund trekker stadig frem ”stråling” fra bla mobiltelefoner, mobilmaster og trådløse nettverk som en stor helserisiko. En 12 åring og hans familie blir brukt som medium for å underbygge helseplager.  Miljøvernforbundet påstår på sin hjemmeside at vi blir kokt levende, som i en microbølgeovn av slik stråling. Mer useriøse er det vanskelig å bli, og det er disse kreftene som driver debatten i Norge. 

I Norge er det Statens Strålevern som har ansvaret for å sette og gi retningslinjer, og de følger internasjonal forskning meget tett.  Statens Strålevern slår kategorisk fast at det ikke er noen helserisiko forbunnet med slik ”stråling” i Norge. Det er gjennomført mange tusen forskningsprosjekter på mobil ”stråling” og eventuell helserisiko. Verdens Helseorganisasjon (WHO) har i tillegg evaluert de mest omfattende studiene og slo for noen år siden fast, at det ikke finnes noen helsefare, og at det ikke kan dokumenteres at mobil ”stråling” fører til sykdom.

Nye studier
I 2008 er det publisert flere nye studier bl.a. fra  Det kvinnelige medisinske universitetet i Tokyo. Studien er publisert i British Journal of Cancer. Undersøkelsen er spesielt interessant fordi kvinner har vært i et dominerende flertall av de som har rapportert ubehag ved elektromagnetiske felt fra IT-utstyr. Undersøkelsen finner ingen sammenhenger mellom ubehag og sykdom ved påvirkning fra elektromagnetiske felt, eller økt kreftrisiko. I 2003 bestemte den danske regjeringen at det skulle iverksettes en stor og grundig undersøkelse av farene ved mobilstråling. I alt seks forskningsprogrammer som har gått over 5 år ble iverksatt. Også her er konklusjonen krystallklar: Det kan ikke dokumenteres noen sammenheng mellom helseskader og stråling fra IKT-utstyr.

Den svenske regjeringen har også gjennomført en stor studie om ”stråling” fra mobilmaster, også her var funnene negative. Den lokale (SAR-verdi) fra en mobilmast i samme høyde som mobiltelefonantennen og med direkte sikt i en avstand på 10 m har 100 ganger lavere stråling enn fra en mobiltelefon man snakker i. Og flere tusen ganger lavere stråling i realistisk høyde og avstand. Det er derfor et tankekors at de aller fleste av oss ønsker å benytte mobiltelefonen, eller annen trådløs teknologi, men er skeptiske til en mobilmast i nabolaget.

Useriøs kilde
Det blir derfor trist er at det gis unyansert og feilaktig informasjon, som bidrar til å skape angst og uro. Helseinformasjon er vanskelig, og det bør stilles spesielt strenge krav til denne type journalistikk. At A-magasinet trekker frem en meget omstridt forskers syn på denne saken, bruker Olle Johansson som sin  kilde og fremstiller han som en av verdens ledende forskere på stråling, er kritikkverdig.  

Den svenske Forskeren Olle Johansson, er i Sverige helt uten troverdighet. Han  ble i 2007 kåret til  «Årets förvillare» av den svenske organisasjonen Vetenskap och Folkbildning.  Begrunnelsen var knusende mot Johansson: ”- Hans mångåriga, lika tvärsäkra som onyanserade varningar för allehanda negativa hälsoeffekter av elektromagnetiska fält. Olle Johansson får priset som en av de främsta representanterna för de alltför många forskare som, för att dra uppmärksamhet och medel till den egna verksamheten, sprider oro bland allmänheten genom att i massmedia presentera obestyrkta hypoteser som etablerade fakta. Johanssons egen forskning håller låg kvalitet.”

Det hører også med til historien at Aftenpostens kilde Olle Johansson også tidligere har blitt kritisert av svenske myndigheter, da han udokumentert påstod at Kugalskap skyltes mobilstråling. Aftenposten har tydeligvis gått rett på Johanssons limpinne.

Forskningen på denne type elektronisk påvirkning bør fortsette. Det er imidlertid viktig å sortere ut hvilke kilder og hvilke rapporter som holder mål. De aller fleste av oss nyter godt av mobilteknologi og da kan man ikke stoppe utviklingen fordi noen svært få personer føler et udokumentert ubehag. Men skulle det komme veldokumenterte og solide forskningsrapporter som påviser helsefare, kan vi føle oss trygge på at både telekomaktørene og myndighetene vil ta de nødvendige grep.

Per Morten Hoff
Generalsekretær
IKT-Norge