IKT-Norge arbeider for å styrke IKT-næringens rammebetingelser og vekstvilkår.

IKT-Norge jobber for å bidra til vekst hos våre medlemmer, i IKT-næringen, og i hele det norske samfunnet gjennom smart bruk av teknologi. For å sikre fremtidens velferd må norske innbyggere, næringslivet og offentlig sektor være ledende i utvikling og bruk av IKT.

Norge skal være det ledende samfunn for utvikling og bruk av digitale løsninger for å styrke norsk økonomi og innbyggerenes muligheter.

En forutsetning for å få dette til er at Norge har en sterk IKT-næring, med gode rammebetingelser for videre vekst. IKT er idag Norges tredje største næring, og er en viktig kilde til vekst, innovasjon og økt produktivitet i hele samfunnet. Sammen med våre medlemmer jobber vi for sunne rammebetingelser, gode markedsmuligheter og et digitalt modent samfunn.

Norge står overfor omstilling. Vi må flytte arbeidskraft og kapital fra næringer med lavere verdiskaping til næringer med høy verdiskaping. Sammensetningen av norsk næringsliv er i sterk endring. De siste tiårene har olje, fisk og industriproduksjon utgjort en stor andel av Norges verdiskaping. Fremover vil tjenestesektoren bli viktigere, samtidig som IKT og digitalisering blir en stadig viktigere innsatsfaktor også for tradisjonell råvareproduksjon.