IKT-Norge mener at et integrert helsevesen må sette innbyggeren i sentrum. Digitalisering av hele helsevesenet er nødvendig for å takle demografiendringer og det økende antallet personer med livstilssykdommer, i tillegg til å levere bedre kvalitet.

Likevel har vi stilt oss slik at et fullintegrert helsevesen både på IKT-siden og i selve helsetjenesten ikke har vært mulig på grunn av lover og måten sektoren er organisert på. Lovene er nå i ferd med å endres på en måte som i mye større grad gjør det mulig å integrere helsesektoren teknologisk. Men det betyr endringer både for leger, sykepleiere, andre helsearbeidere og ikke minst for oss som brukere av norsk helsevesen.

IKT-Norge mener at

  • Teknologi vil bli den viktigste enkeltfaktoren for å oppnå et kunnskapsbasert integrert helsevesen, en opplyst pasient og kvalitet i alle deler av helsetjenesten.
  • Et nytt lovverk som muliggjør integrering i helsevesenet er nå på plass, men myndighetene må implementere.
  • Velferdsteknologi vil potensielt være en investering som både gir flere muligheten til å leve et lengre og verdigere liv i egen bolig, og gi store innsparinger for offentlig sektor
  • Myndighetene i større grad må nyttiggjøre seg av kompetansen og kunnskapen som norsk IKT-næring besitter.
  • Digitaliserte administrative systemer og smarte roboter må videreutvikles og prøves ut i større skala.
  • Helsearbeidere må videreutdannes for å øke bruk av omsorgsteknologi.