Fremtidig velferd og konkurransevne er avhengig av digital kompetanse i alle deler av arbeidslivet og samfunnslivet, og fordrer høy digital modenhet og kompetanse blant innbyggerne. Teknologi gjør både kunnskap mer tilgjengelig, og den endrer, utfordrer og forbedrer måtene vi lærer på. Dette vil ha spesielt stor effekt for innhold og organisering av utdanningsektoren, da teknologi gjør læring mer motiverende og tilpasset hver enkelt både i nivå, tid og form.

IKT-Norges kompetanseundersøkelse (2015) viser at det er over 6 000 ubesatte stillinger i IKT-næringen, og tallet for ubesatte plasser vil øke. Stadig flere selskaper rapporterer om at det er vanskelig å finne kandidater og at kvaliteten på innholdet i utdanningene ikke matcher behovene for kompetanse.

IKT-Norge mener at

  • IKT vil være en viktig endringsfaktor for effektiv organisering av utdanning og læring.
  • Digital kompetanse og digital dømmekraft må være integrert i all utdanning og læring.
  • Digitale metoder, verktøy og prosesser må være integrert i all læring.
  • Utdanningsinstitusjonene skal ha tilstrekkelig infrastruktur til hver enkelt lærende og lærer.
  • Utdanningsinstitusjonene må ta inn over seg mulighetene for fleksibilitet som teknologi gir.
  • Bruk av digitale læremidler vil være med å gjøre norske elever totalt sett bedre, i alle fag og på alle nivå, fordi det gir mulighet for tilpasning til hver enkelt elevs nivå.
  • Faglig ansatte i hele utdanningssektoren må ha digital pedagogisk trygghet og digital ledelse.
  • Dagens unge skal få mulighet til å være skapende og innovative med IKT – ikke kun dyktige IKT-brukere.
  • Norge har store utfordringer med å sikre tilstrekkelig fremtidig IKT-kompetanse.