Norge står overfor omstilling. Vi må flytte arbeidskraft og kapital fra næringer med lavere verdiskaping til næringer med høy verdiskaping. Sammensetningen av norsk næringsliv er i sterk endring. De siste tiårene har olje, fisk og industriproduksjon utgjort en stor andel av Norges verdiskaping. Fremover vil tjenestesektoren bli viktigere, samtidig som IKT og digitalisering blir en stadig viktigere innsatsfaktor også for tradisjonell råvareproduksjon.

Industri 4.0

IKT-Norge har tatt initiativ til et felles omstillingsprojekt, en fjerde industrirevolusjon. Industri 4.0 er en teknologidrevet fornyelse av den norske industrien. I Tyskland er man godt igang med Industri 4.0 der tysk industri samarbeider med myndigheter og fagbevegelse om digitalisering. Vi ønsker med vårt initiativ å få til et fremtidssamarbeid mellom industri, myndigheter og IKT-næring.

Et samlet Tyskland satser på digitalisering av industrien for å opprettholde konkurransekraft og innovasjon. Men det er ikke bare i Tyskland man snakker om Industri 4.0. USA og Japan er langt fremme med tiltak for å styrke industrien og næringslivet.

Rammebetingelsene

Rammebetingelsene for næringslivet må oppdateres for å ta denne nye virkeligheten inn over seg. Det viser den verdiskapingsrapport Menon laget for IKT-Norge. Dagens rammebetingelser, inkludert lovverk, offentlig virkemiddelapparat og skattesystem, er i stor grad rettet mot sektorer som tradisjonelt har vært dominerende i norsk næringsliv, ofte på bekostning av nye næringer og produksjonsmetoder. Rammebetingelsene må gjøres nøytrale og forutsigbare, slik at de legger til rette for at de mest lønnsomme delene av næringslivet kan vokse. Det vil også komme IKT-næringen til gode.

Norge trenger sterk IKT-næring

IKT-næringen skaper løsningene som gir innovasjon, produktivitet og konkurransekraft i norsk økonomi. Derfor trenger Norge en sterk IKT-næring. For å sikre høy verdiskaping trenger Norge en næringspolitikk som bidrar til vekst i IKT-næringen og utvikling av gode digitale løsninger i Norge.

Skal Norge nyte godt av å ha en stor IKT-sektor, må vi være et land hvor det er attraktivt å investere i IKT. Å være attraktiv for IKT krever en helhetlig politikk, blant annet tilstrekkelig digital infrastruktur, tilgang på kompetent arbeidskraft, teknologinysgjerrige brukere, konkurransedyktige rammebetingelser og en forutsigbar økonomisk politikk, herunder skatteregler.

IKT-Norge mener at:

  • IKT må løftes opp i den økonomiske politikken og være et hovedsatsingsområde for næringspolitikken, i forskningspolitikken og i moderniseringen av offentlig sektor.
  • Næringslivet og næringsmyndighetene bør sammen arbeide systematisk med å kartlegge og fjerne hindre for økt digitalisering i både offentlig og privat sektor.
  • Rammebetingelser skal være teknologi- og næringsnøytrale.
  • Virkemiddelapparat, lovverk og skatte- og avgiftssystem skal tilpasses et digitalt samfunn.
  • Staten må være bevisst på at interessene til eksisterende virksomheter i privat og offentlig sektor ikke virker hemmende for ny innovasjon.
  • Offentlig sektor skal ikke utvikle IKT-produkter som markedet selv kan produsere.
  • Norge trenger et arbeidsliv og en arbeidsmiljølov som tar inn over seg mulighetene for fleksibilitet som teknologi gir.
  • Tilgang til offentlig data er viktig for økonomisk utvikling. Offentlig data må deles effektivt og troverdig.
  • Åpent tilgjengelige og normalt internasjonale standarder må være grunnleggende i offentlig regulering og innkjøp.