IKT-næringen topper listen over fastlandbaserte næringer som bidrar med mest verdiskaping i Norge. En offensiv FoU-politikk og en effektiv FoU-innsats i de næringene som gir stor avkastning er avgjørende for å lykkes som nasjon.

Samtidig er det ifølge SSB ingen sektor i økonomien som har brukt mer penger på forskning og utvikling enn IKT-sektoren, drøyt 100 000 kroner per ansatt i 2012. I tillegg går nesten halvparten av det øvrige næringslivets FoU-innsats til IKT-relaterte prosjekter. Den store utfordringen i Norge er å omgjøre forskningsresultater til praktisk innovasjon og eksportvare.

IKT-Norge mener at

  • IKT-næringens forskningsinnsats i større grad må resultere i nye løsninger som implementeres i samfunnet.
  • Det bør forskes mer på hvordan teknologien kan hjelpe oss å håndtere store samfunnsutfordringer slik som eldrebølgen, klimaendringene og internasjonal konkurranse.
  • Det må være en tydeligere sammenheng mellom forskning og innovasjon, og dette må gjenspeiles i bevilgninger fra virkemiddelapparatet.
  • En større andel av Innovasjon Norges midler må gå til bedrifter i oppstartsfasen.
  • Innovasjon Norge bør prioritere prosjekter og bedrifter som har størst potensiale for innovasjon og lønnsomhet, fremfor å prioritere bestemte geografiske områder eller næringer.
  • Virkemiddelapparatet må i større grad bistå de mellomstore og store IKT-selskapene i deres globale ekspansjon.
  • Det er positivt at ansatte har eierandeler i bedriften sin.