EKOM-avtalen benyttes ved levering av tjenester som helt eller i det vesentlige omfatter formidling av signaler i elektronisk kommunikasjonsnett, for eksempel telefoni, fiber og bredbånd. Tjenesten inkluderer alminnelig drift og vedlikehold, og for kunden vil det særlig være kapasitet/hastighet og tilgjengelighet av tjenesten som er avgjørende når avtale inngås.

Lov om elektronisk kommunikasjon av 4. juli 2003 (ekomloven) med tilhørende forskrifter kommer til anvendelse på tjenesten.

Avtalen inneholder:

0 TOLKNING OG RANGORDNING
1 TJENESTENS OMFANG
2 SAMARBEIDSFORM OG KUNDENS MEDVIRKNING
3 OPPSTART OG GODKJENNINGSPERIODE
4 YTELSESNIVÅ VED ORDINÆR DRIFT
5 VARIGHET OG OPPHØR
6 EIENDOMSRETT TIL UTSTYR
7 REVISJON OG INNSYN
8 ENDRINGER AV TJENESTEN ELLER DRIFTSMILJØET
9 VEDERLAG OG BETALINGSBETINGELSER
10 MISLIGHOLD
11 TAUSHETSPLIKT
12 PERSONVERN OG INFORMASJONSSIKKERHET
13 OVERDRAGELSE
14 ØVRIGE BESTEMMELSER
15 TVISTELØSNING