Rammeavtalen gir kunden rett til å bestille leveranser beskrevet i Bilag 1, til priser avtalt i Bilag 3. Eventuelle krav til leveransene fremgår av Bilag 1, herunder regulatoriske krav, sikkerhetskrav og kompetansekrav.Dersom samarbeid med tredjeparter er nødvendig for å levere leveransen, skal dette fremgå av Bilag 1. Leverandørens ansvar og oppgaver knyttet til samarbeid med tredjeparter, skal inntas i Bilag 1.Rammeavtalen gir leverandøren rett, men ikke plikt, til å levere leveranser på bakgrunn av kundens bestilling (avrop). Prosedyre og mal for avrop fremgår av Bilag 2 og avtalens varighet fremgår av Bilag 4.