Avtalen inneholder avtalebetingelser beregnet på rammeavtalenivå. Formålet er å forenkle formaliteter og prosedyrer ved inngåelse av rammeavtaler og de etterfølgende avrop.

Rammeavtaler kan synes enkle, men vår erfaring er at det bør være en juridisk avtale som legges til grunn, fordi det ofte oppstår tvister om tolkning.

Rutinene for avrop er beskrevet i avtalen. Disse er enkle for de avrop som omfatter mindre leveranse hvor spesifikasjonene kan utarbeides mer eller mindre fullstendig i Rammeavtalen, og noe mer omfattende for de mer komplekse avrop. I BILAG 1 angis de leveranser med spesifikasjoner som kan avropes som særskilte leveranser. I BILAG 1 angis også hvilke av IKT-Norges standardavtaler som skal gjelde for de enkelte leveranser. Priser fastlegges i BILAG 3. IKT-Norges standardavtaler referer til en rekke bilag. Disse kan utarbeides når rammeavtalen inngås og således inntas som vedlegg til BILAG 1 til rammeavtalen. Da slipper man å utarbeide bilagene i forbindelse med avropet, og evt konkrete avvik kan innarbeides i et eget vedlegg til Avropet. Alternativt kan det i Rammeavtalen utarbeides mer overordnete spesifikasjoner mv. uten at de konkrete bilag utarbeides. I det siste tilfellet må bilagene som standardavtalene henviser til utarbeides i forbindelse med avropet. Fremgangsmåten står beskrevet i rammeavtalen med BILAG.
Innhold:

0. DEFINISJONER

1. RAMMEAVTALENS FORMÅL OG OMFANG

2. KRAV TIL IKT-LEVERANSENE SOM OMFATTES AV RAMMEAVTALEN

3. PROSEDYRE FOR AVROP

4. BETALING

5. ANSVAR FOR UNDERLEVERANDØRER

6. SAMARBEIDSSPØRSMÅL OG –PLIKTER

7. TAUSHETSPLIKT – BEDRIFTSHEMMELIGHETER

8. FORCE MAJEURE M.V.

9. MISLIGHOLD

10. OPPHØR AV RAMMEAVTALEN

11. OVERDRAGELSE

12. LOVVALG

13. KONFLIKTER