Avtalen inneholder ingen oppregning av vedlikeholdstjenester, men overlater all detaljering av tjenestene til bilag. Dog heter det i avtalen at vedlikeholdet skal utføres slik at “programmene i avtaleperioden minst tilfredsstiller de samme tekniske krav som da avtalen ble inngått” – og skal dekke feilsituasjoner som oppstår ved normal drift.

Innhold:

0. Definisjoner

1. Leveransens omfang

2. Leverandørens ytelser og plikter

3. Kundens plikter

4. Vederlag og betalingsbetingelser

5. Samarbeidsspørsmål

6. Taushetsplikt – bedriftshemmeligheter

7. Force majeure

8. Reklamasjon, mislighold, sanksjoner

9. Varighet

10. Overdragelse

11. Konflikter