IKT-Norge fortsetter å belyse tematikk rundt fremtidens smarte byer og arrangerer den 13. mars frokostseminaret «Smarte byer: innovative innkjøp og politiske vyer».

Program:

Frokost serveres fra kl 0800

0830 – 0835: Velkommen ved Fredrik Syversen, IKT-Norge

0835 – 0855: Frode Hvattum, Nordic Lead Sustainability i Accenture, viser ved internasjonale eksempler at nettopp offentlige innkjøp oppleves som det største hinderet i forhold til å gjøre de Smart City-tiltak som er nødvendige for å få realisert byers ambisjoner om en smartere og mer miljøvennlig by.

0855 – 1000: Kjersti Berg, seniorrådgiver Difi, vil fortelle om Difis arbeid med innovative offentlige innkjøp – slike som trengs for å få til det samarbeidet mellom bedrifter og byer, særlig i skjæringspunktet IKT og miljø, som kjennetegner en smart by. Vi har også invitert offentlige innkjøpere slik at vi får en dialog mellom innkjøpere og leverandører på dette temaet.

1000 – 1130: Ketil Raknes, statssekretær i Miljøverndepartementet, vil delta i rundebordskonferanse med medlemmer av styringsgruppen i IKT-Norges forum «smart energi». Smart energi-forumet er opptatt av å legge til rette for «smart city»-initiativ i Norge – noe også regjeringen har sagt de vil vektlegge fremover.

I forslag til statsbudsjett skrev Miljøverndepartementet følgende om prosjektet Framtidens byer:  «I arbeidet framover vil programmet leggje vekt på blant anna smartbyløysingar og områdeutvikling, der samarbeid med næringslivet og heilskaplege modellar er viktige element.»