Ett av Norges grønneste IT-case omtales nå i Computerworld, se http://www.idg.no/mobil/computerworld/?articleId=162357. Det er et case på smart bruk av IT til å redusere klimagassutslipp fra shipping. Ettersom shipping bidrar med 3-4% av de menneskeskapte utslipp av klimagasser og den norske shippingflåten bidrar med like store klimagassutslipp som hele fastlandsNorge kunne et godt case her – som dette utvilsomt er – tilsvart en halv klimakur hva gjelder effekt på klimaet.

Nå er shipping utenfor klimakur, fordi det er en internasjonal næring som opererer i internasjonale farvann. Men det er en miljømessig svært viktig næring og en næring der Norge tradisjonelt har hatt sterk innflytelse.
Dette caset er teknisk enkelt å gjennomføre men det skal mer til å j
endre på de tradisjonelle belønnings- og kontraktstrukturene – og det er det som kreves for at denne løsningen skal ha effekt. Her kunne Næringsministeren (som jo er shippingminister) og Miljøvernministeren gått sammen ut i verden og lobbet nettopp for slike endringer i belønningsstruktur og for å etablere en god basis for klimaarbeid i internasjonale farvann.
Et smart, grønt og tilfeldigvis norsk-utviklet IT-system som effektiviserer den globale shipping-næringen ville etter mitt skjønn vært smart klimaarbeid.