–Skal Norge fortsatt være et land som er attraktiv for næringsinvesteringer må selskapsskatten ned på linje med våre naboland. Scheel-utvalget har gitt oppskriften på hvordan en kan klare dette i praksis, sier Roger Schjerva, IKT-Norges sjeføkonom.

–Scheel-utvalget viser hvordan en kan justere skattesystemet slik at en klarer å redusere selskapsskattesatsen med hele 17 500 millioner kroner med omtrent samme skattenivå og fordelingsprofil. Så kan politikere med andre preferanser for nivå og fordeling enn det som gjelder i dag velge fritt fra utvalgets meny. Men det er vanskelig å tenke seg at en kan klare jobben uten et bredere skattegrunnlag, mener Schjerva.

–Å fjerne noen symbolske personfradrag, innføre moms på banktjenester og fjerne de laveste satsene i momssystemet bør være et lite offer for å trygge framtidas vekst og velferd. I tillegg legger utvalget inn lavere skatt på arbeid, noe som både styrker arbeidslinjen og gir større evne til å håndtere noen avgiftsøkninger, fortsetter Roger Schjerva.

I forkant har det vært mye oppmerksomhet rundt om utvalget skal foreslå store endringer i boligbeskatningen.

–Når utvalgets forslag nå foreligger ser vi at det er ingen grunn til å blande formueskatt og boligverdireglene inn i diskusjonen fordi endringer her ikke er nødvendig for å finansiere skatteletten på selskapene. Likevel: Endringene som foreslås i formueskatt fjerner diskriminering av sparing i næring framfor sparing i bolig og virker dermed positivt inn i helheten, påpeker Schjerva.

IKT-Norge mener forslaget vil virke særlig positivt for kapitaltunge næringer med god lønnsomhet, slik som IKT-næringen.

–Det er nå IKT-næringen skal gjøre mange tunge investeringer for å digitalisere samfunnet. Utvalgets forslag innebærer at avkastningen av investeringene etter skatt øker med 7 prosentpoeng. Det vil redusere avkastningskravet før skatt og gjøre at flere prosjekter får markedsfinansiering og blir realisert. Det er neppe noe politisk forslag som mer vil øke nivået på IKT-investeringene i Norge enn redusert selskapsskatt, sier Schjerva.

Roger Schjerva, sjeføkonom ved IKT-Norge trekker også fram forslaget om å gjøre det obligatorisk for selskapene å levere selvangivelsen elektronisk som et framtidsretta forslag.

–Det forslaget bør Regjeringen fremme så fort som mulig uavhengig av hvor lang tid det tar å behandle resten av utvalgets forslag, avslutter Schjerva.

 

Utredningen om selskapsskatten fra Hans Henrik Schell finnes her