Tema:

OSLO CLEANTECH IS UNDER CONSTRUCTION

The Oslo region is currently one of the fastest growing areas in Europe. In combination with the transition of the Norwegian economy from oil and gas to new industries this creates exciting opportunities for the region’s business community related to the green shift. Many large cities in the world have a cleantech environment that cooperates […]

Tema:

IKT-industrien bygger framtidens Norge #IKTbyggerNorge

Som IT-konsulent er Åsmund i likhet med sin bestefar med på å skape noe som er viktig for landet vårt.      Bente er testanalytiker, og i likhet med sin oldefar bygger hun viktig infrastruktur for Norge.     Annette tenker at folk var mer stolte av jernbanen tipptippoldefaren hennes bygde enn det vi […]

Tema:

Fakta om IKT-næringen

Digitaliseringen påvirker alle virksomheter. Internettet er driver i de fleste teknologiske endringer nå. Den norske IKT-næringen er en sterk leverandør til denne utviklingen. Siste tall om IKT-næringen SSB, strukturstatistikk, endelige 2015-tall: • Tjenester innen informasjonsteknologi omsatte for 79,5 mrd, 5 mrd mer enn året før • Telekommunikasjon investerte for 8,4 milliarder (brutto) • IKT-tjenester sin […]

Tema:

Industrielle datasentre

Den digitale økonomien vokser. Datamengdene er i eksplosiv vekst, og sentrene som lagrer og prosesserer dataene er grunnmuren og veikryssene i dette digitale samfunnet. Med industrielt datasenter mener vi et senter med så stor kapasitet at det i seg selv er en industribedrift med flere likhetstrekk med prosessindustrien. Den er kraftkrevende og kapitalintensiv. Norge kan […]

Tema:

La markedet utvikle tjenester

De seneste årene har IKT-Norge med økende bekymring sett en utvikling mot offentlige aktører som utvikler digitale tjenester selv, ofte i konkurranse med markedet. Dette er utfordrende fordi det ikke er prinsipielt avklart hvilken rolle offentlig sektor skal ha, fordi rammebetingelser mellom private næringsaktører og offentlig finansierte virksomheter er svært ulike, og fordi det hindrer […]

Tema:

Mangfold i digitale næringer

IKT-næringen er en næring i sterk vekst. Økt mangfold i digitale næringer er avgjørende for å lykkes, og dette innebærer blant annet økt kvinneandel blant ledere og ansatte. Det er få kvinnelige gründere, en lav andel kvinner blant ansatte og enda færre kvinner i ledende stillinger. Forskning viser at kjønnsbalanse i selskaper er bra for […]

Tema:

Offentlig utvikling av tjenester

De siste årene har IT- bedrifter møtt stadig økende konkurranse fra offentlige virksomheter og etater som utvikler egne digitale tjenester i konkurranse med markedet. Denne praksisen hemmer forutsigbarhet, innovasjon og vekst hos små, private aktører. IKT-Norge er opptatt av at det offentlige ikke skal konkurrere med næringslivet der et velfungerende marked allerede eksisterer.

Tema:

E-helse

E-helse omfatter all digitalisering av helsesektoren. Helse er en kompleks tematikk, og innføring av IKT har hatt en utfordrende historie, både i Norge og resten av verden. I første fase handlet det mye om “digitalisering av papir”, som elektroniske pasientjournaler, digital bilder og elektronisk utveksling av informasjon. Vi ser nå at ny teknologi treffer helseprosessene […]

Tema:

Internasjonalt arbeid

TechNordic – The Strong Nordic ICT Region Ønsker du direkte tilgang til IKT-miljøet i norden? Vi har samlet alle styrker og kompetanser, og etablert et fellesskap som en sterk IKT-region – TechNordic. TechNordic er et interregionalt samarbeid mellom IKT-Norge, Business Region Göteborg, Connect Väst, Lindholmen Science Park, Chalmers Ventures og BrainsBusiness. Dette nordiske samarbeidsprosjektet har […]

Tema:

Smarte samfunn

IKT-Norge har lenge hatt fokus på IKT som en av de viktigste faktorene for å redusere CO2-utslipp i Norge. Dette førte til at vi lanserte GrønnIT som prosjekt for åtte år siden. Prosjektet har utviklet, og vi har nå flere prosjekter innen både reduserende tiltak, men også klimautfordringen som næringsutvlikling. Saker vi arbeider med er […]

Tema:

StartUP!

Det er mange små IT-bedrifter som har potensiale til å bli det neste store teknologieventyret. IKT-Norge vil gi disse hjelp i startgropen, og med det bidra til å rydde en del praktiske utfordringer av veien slik at dere kan fokusere på innovasjon og kommersialisering. Det viktigste bidraget IKT-Norge kan gi små, nystartede bedrifter er kanskje […]

Tema:

Kompetanse

Skal vi ruste oss for framtiden må vi bygge digital kapasitet. Etterspørselen etter tech-hoder er økende, og skal vi sikre at vi både kan bygge ny norsk digital næring og imøtekomme digitaliseringsbehovet i offentlig sektor og næringsliv, må vi ruste opp antall studieplasser og uteksaminerte kandidater. Kapasiteten på IT-utdanningene må derfor skaleres opp for å […]

Tema:

EdTech

EdTech er læringsteknologi som gjør kunnskap mer tilgjengelig, og endrer, utfordrer og forbedrer måtene vi lærer på. Teknologi erstatter ikke læreren og skaper ikke magi for læring i seg selv, men brukt rett i en pedagogisk sammenheng vil teknologi gjøre læring mer motiverende og tilpasset hver enkelt både i nivå, tid og form. Det er […]

Tema:

Rammebetingelser

IKT-Norge har som mål at IKT-næringen i Norge skal ha gode, konkurransedyktige rammebetingelser. Som en sterk, lønnsom næring i vekst er det blant annet viktig at bedriftene får tilgang til kompetanse i verdensklasse, et velfungerende marked, gode finansieringsmuligheter og et skattesystem som legger tilrette for investeringer i teknologi og innovasjon. Norsk næringspolitikk ble i stor […]

Tema:

Industri 4.0 – digitalisering av tradisjonell industri

Den tradisjonelle kraftkrevende industrien er en sterk bidragsyter til innovasjon, produktivitet og eksportinntekter i norsk økonomi. De siste 15 år har industriens vekst i økonomien blitt redusert. Riktig digitalisering av industrien kan gi et løft i produktiviteten slik at at trenden med utflytting av industriproduksjon kan snus. Tingenes internett (IoT -Internet of things) er driveren […]

Tema:

Velferdsteknologi

Velferdsteknologi er et ord som har fått plass i norsk offentlig politikk de siste fem årene. Velferdsteknologi handler om teknologier om bidrar til hverdagsmestring i egne omgivelser. Dette gjelder i første omgang den eldre delen av befolkningen. Den første bølgen med velferdsteknologi omfatter sensorer, alarmer, medisindispensere, smarte låser og enkle kommunikasjonsprogrammer på nettbrett. I neste […]

Tema:

Sikkerhet og beredskap

Tilstrekkelig sikkerhet, kontinuerlig oppfølging, beredskaps- og backup-planer, samt sikkerhetskultur i både ledelse, beslutningsprosesser og drift, er et premiss for å lykkes med IT og digitalisering. De tydelige tilbakemeldingene fra bransjen er et gjennomgående problem med for lav kunnskap, for lav vilje til å investere, og vilje til å gi sikkerhet tilstrekkelig fokus på rett tid […]

Tema:

Trygg bruk

Teknologi er en viktig byggekloss for et bedre samfunn der hensynet til alle brukerne tas på alvor. Barn har et naturlig behov for å utforske både den digitale og den ikke-digitale verden, og vi kan derfor ikke ha et ensidig fokus på frykt. Vi kan heller ikke ha en blind tro på at om vi […]

Tema:

Ekom og infrastruktur

Nye ekomtjenester og mer bruk av dagens eksisterende tjenester er viktige forutsetninger for vekst og velferd. Til tross for en utfordrende topografi og mye spredt bebyggelse har norske husstander og virksomheter allerede et av verdens beste tilbud for ekomtjenester. Sentrale ekom-aktører og IKT-Norge har identifisert ideer, strategier og tiltak som er viktige bidrag til at […]

Tema:

Personvern

Persondata, sensitive og ikke, inngår i alle løsninger som er i bruk i markedet, enten det er snakk om løsninger for styre tilgang til bygninger eller store kommunikasjonsløsninger hvor data behandles i andre jurisdiksjoner enn brukerne. Data, inkludert persondata, inngår i både forretningsmodeller og grunnlaget for drift av både selskaper og samfunn. For IT og […]