EdTech er læringsteknologi som gjør kunnskap mer tilgjengelig, og endrer, utfordrer og forbedrer måtene vi lærer på. Teknologi erstatter ikke læreren og skaper ikke magi for læring i seg selv, men brukt rett i en pedagogisk sammenheng vil teknologi gjøre læring mer motiverende og tilpasset hver enkelt både i nivå, tid og form. Det er høyt frafall i norsk skole, og dette kan blant annet skyldes manglende tilpasning av læring for hver enkelt elev.

Effektstudier viser at digitale læremidler og ressurser gir bedre læring og smartere organisering. Digitalisering i utdanningsinstitusjoner er derfor viktig for å effektivisere ressursbruken, øke kvaliteten, styrke kompetanseutvikling og bedre brukerorienteringen.

Skal vi lykkes med bruk av digital læring i norsk utdanning, må digitale metoder, verktøy og prosesser må være integrert i all læring. I tillegg må alle utdanningsinstitusjoner ha tilstrekkelig infrastruktur og tilgang som ikke begrenser bruken for lærere og lærende. Samtidig må lærere sikres digital pedagogisk trygghet og kompetanse slik at teknologien kan anvendes til å sko dagens barn og unge for framtiden.

Den pedagogiske digitale valgfriheten må styrkes for lærere og skoleledere og det må etableres et marked med reell fri konkurranse med like rammebetingelser for alle aktører.