Nye ekomtjenester og mer bruk av dagens eksisterende tjenester er viktige forutsetninger for vekst og velferd. Til tross for en utfordrende topografi og mye spredt bebyggelse har norske husstander og virksomheter allerede et av verdens beste tilbud for ekomtjenester.

Sentrale ekom-aktører og IKT-Norge har identifisert ideer, strategier og tiltak som er viktige bidrag til at Norge forblir en av verdens ledende digitale- og ekom-nasjoner. Samtidig krever denne utviklingen at fremføring, tilgang på frekvenser og annen regulering legger til rette for at ekomtjenestene og den digitale infrastrukturen makter å håndtere økende datatrafikk på en effektiv og trygg måte.

I ekom-politikken er det viktig å videreføre dagens markedsdrevne og teknologinøytrale strategi med fokus på å bruke åpne og internasjonalt aksepterte standarder i så stor grad som mulig. Unngå særnorske løsninger, sær-nett og lignende.