De seneste årene har IKT-Norge med økende bekymring sett en utvikling mot offentlige aktører som utvikler digitale tjenester selv, ofte i konkurranse med markedet. Dette er utfordrende fordi det ikke er prinsipielt avklart hvilken rolle offentlig sektor skal ha, fordi rammebetingelser mellom private næringsaktører og offentlig finansierte virksomheter er svært ulike, og fordi det hindrer innovasjon, mangfold og verdiskaping i næringslivet, ved at det offentlige utkonkurrerer små og store markedsaktører.

For å sikre en sterk IKT-næring med gode rammebetingelser er det viktig med en forutsigbar markedsstruktur og like rammebetingelser for alle aktører. Derfor er IKT-Norge sterkt engasjert i denne saken.