Data er råvaren som gir teknologiske løsninger mening. Uten data har IKT-næringen ingen substans å jobbe med. Det finnes enorme mengder data som kan danne utgangspunkt for nye tjenester og ny verdiskaping. En forutsetning er at dataene struktureres og gjøres tilgjengelige i maskinlesbare formater, for eksempel gjennom API-er.

IKT-Norge er av den oppfatning at data som stat, kommune og offentlige virksomheter besitter, tilhører alle, og skal gjøres fritt og gratis tilgjengelig med mindre dataene er personsensitive eller truer landets sikkerhet. Når offentlige data slippes fri, vil de kunne omdannes til løsninger av stor verdi for innbyggerne, det være seg som opplysningstjenester eller spesialiserte nisjeløsninger.