Tilstrekkelig sikkerhet, kontinuerlig oppfølging, beredskaps- og backup-planer, samt sikkerhetskultur i både ledelse, beslutningsprosesser og drift, er et premiss for å lykkes med IT og digitalisering. De tydelige tilbakemeldingene fra bransjen er et gjennomgående problem med for lav kunnskap, for lav vilje til å investere, og vilje til å gi sikkerhet tilstrekkelig fokus på rett tid i prosjekter. Dette er utfordringer i både offentlig og privat sektor.

Sektorspesifikk og generell IT-sikkerhet, beredskap og sikring av data skal inngå som et selvstendig og målbart ansvar i all offentlig virksomhet, og være en fast komponent i alle offentlige anbud.

Bransjen jobber aktivt for økt fokus på sikkerhet i mange ledd, enten det er kunnskap hos brukeren, i innkjøpsprosessen, den brukernære teknologien eller i infrastruktur. I mange år har utfordringen vært å få nødvendig fokus på sikkerhet. Fokuset øker heldigvis, og nå er det et tilsvarende behov sørge for at fokuset omsettes i konkrete og hensiktsmessig tiltak i balansen med blant annet personvern og brukerforståelse.